2017

HOTĂRÂREA  nr. 1  din 3 ianuarie 2017

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie 2017

HOTĂRÂREA nr. 2 din 3 ianuarie 2017

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2017, precum şi acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local pe anul 2015, a deficitului secţiunii de funcţionare în sumă de 23.638,09 lei la 30.12.2016

Hotărârea nr. 3 din 3 ianuarie 2017

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2017

Privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 33/29.11.2016, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rîciu, în anul 2017

Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2017

Privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Rîciu

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2017

Privind taxele pentru serviciile prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rîciu pentru anul 2017

Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2017

Privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Rîciu

Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2017

Privind aprobarea contractului de servicii cu privire la întocmirea documentaţiei de amenajament pastoral, pentru pajiştile permanente proprietatea privată a comunei Rîciu

Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2017

Pentru aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii privind asigurarea pazei, nr.2166/12.05.2014, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 26 iunie 2014

Hotărârea nr. 10 din 31 ianuarie 2017

Privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2017

Hotărârea nr. 11 din 31 ianuarie 2017

Privind împuternicirea reprezentantului comunei Rîciu în AGA, să voteze în favoarea retragerii din calitate de asociat a unităţilor administrativ teritoriale: Ceuaşu de Cîmpie, Sînpetru de Cîmpie, Şăulia, Pogăceaua, Şincai, Sărmaşu, Crăieşti, Miheşu de Cîmpie, Valea Largă, Zau de Cîmpie, Băla şi Grebenişu de Cîmpie, care constituie SOCIETATEA COMERCIALĂ „CÂMPIA TRANSILVANĂ” S.R.L., şi cesionarea părţilor sociale către comuna Rîciu

Hotărârea nr. 12 din 31 ianuarie 2017

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat prin PNDL

Hotărârea nr. 13 din 24 februarie 2017

Privind aprobarea Procesului-verbal de negociere directă nr. 210 din 29.01.2016 al Comisiei de negociere privind vânzarea imobilului-apartament, situat în localitatea Rîciu, str. Stadionului, nr. 1, către doamna Badea Maria, în calitate de chiriaș

Hotărârea nr. 14 din 24 februarie 2017

Privind aprobarea solicitării adresată Ocolului Silvic Vătava, pentru marcarea unui nr. de arbori, corespunzător cu starea arboretului, în volum de maxim 200 m.c., din suprafața deținută de comuna Rîciu, pe teritoriul comunei Răstolița, cu respectarea normelor legale în vigoare

Hotărârea nr. 15 din 24 februarie 2017

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al imobilului “Centrală Termică Blocuri”, situat în Rîciu, Strada Vasile Conțiu nr. 4

Hotărârea nr. 16 din 24 februarie 2017

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Schimbare de destinație Centrală Termică în Grădiniță Copii”, comuna Rîciu, județul Mureș

Hotărârea nr. 17 din 24 februarie 2017

Privind implementarea proiectului “Schimbare de destinație Centrală Termică în Grădiniță Copii”, comuna Rîciu, județul Mureș

Hotărârea nr. 18 din 24 februarie 2017

Privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor bunuri

Hotărârea nr. 19 din 24 februarie 2017

Privind aprobarea Documentației de Avizare pentru lucrările de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ “DC 142 B: (DJ 173) VALEA ULIEȘULUI – VALEA SÎNMARTINULUI, KM 0+350 – 7+500”

Hotărârea nr. 20 din 24 februarie 2017

Privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ

Hotărârea nr. 21 din 23 martie 2017

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada martie-mai 2017

Hotărârea nr. 22 din 23 martie 2017

Pentru îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul anexei nr. 1 la HCL nr. 17/24.02.2017 privind implementarea proiectului “Schimbare de destinație Centrală Termică în Grădiniță Copii”, comuna Rîciu, județul Mureș

Hotărârea nr. 23 din 23 martie 2017

Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 24 din 23 martie 2017

Pentru aprobarea cotei de TVA de 19% în cadrul devizului general și a devizelor pe obiect în cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de exploatare și de acces la exploatațiile agricole în comuna Rîciu, jud. Mureș”

Hotărârea nr. 25 din 30 martie 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîciu și a angajamentelor legale pe anul 2017

Hotărârea nr. 26 din 30 martie 2017

Privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ”

Hotărârea nr. 27 din 30 martie 2017

Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 28 din 30 martie 2017

Privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2017

Hotărârea nr. 29 din 30 martie 2017

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2017 al comunei Rîciu