Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Râciu

STARE CIVILĂEVIDENȚA PERSOANELOR

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Râciu

Address: Strada Gheorghe Şincai, nr.58, Râciu

Phone: 0265 426 031

S.P.C.L.E.P. RÂCIU arondează următoarele comune: Râciu, Pogăceaua, Şincai, Crăieşti

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 

PRIMIRI CERERI ŞI ELIBERĂRI

DOCUMENTE DE IDENTITATE

LUNI                        8,00-18,00

MARŢI                    8,00-16,00

MIERCURI            8,00-16,00

JOI                           8,00-16,00

VINERI                   8,00-16,00

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR RÂCIU

 1. A. cartea de identitate provizorie (C.I.P) se eliberează în situaţia în care persoana nu prezintă unul din următoarele documente:
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie
 • dovada adresei de domiciliu
 • dovada divorţ
 1. acte necesare

– cerere tip

– 3 fotografii  ¾ cm cu bandă albă de 7 mm

– contravaloare C.I.P. 1 leu, achitată la  casierie

 – celelalte documente prevăzute la punctul  A, pe  care le deţine (original+copii)

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa   lucrătorului de la ghişeu, de către titularul  spaţiului (cu actul de identitate original şi  copie)

 1. În cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

-cererea tip

-certificatul de naştere (original+copie)

-certificatul de căsătorie al părinţilor (original+copie) sau sentinţa de divorţ  definitivă şi irevocabilă (original+copie)

-părintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate

-dovada domiciliului (original+copie)

 • mediul rural, adeverinţă de la primărie
 • mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)

-contravaloarea cărţii de  identitate 7 lei, achitată la  casierie

 1. În cazul expirării actului de identitate şi schimbării numelui

cerere tip

– certificatul de naştere (original+copie)

– certificatul de căsătorie (original+copie)

– certificatul de deces – în cazul persoanelor

     văduve (original+copie)

– sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă  

     (original+copie)

– actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

 • mediul rural, adeverinţă de la primărie
 • mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa    lucrătorului de la ghişeu, de către titularul  spaţiului (cu actul de identitate original )

– contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la  casierie

– actul de identitate vechi

– cartea de alegător unde e cazul

– certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

 1. În cazul schimbării domiciliului

– cerere tip

– certificatul de naştere şi căsătorie  (originale+copii)

– certificatele de naştere ale copiilor minori care îşi  schimbă domiciliul împreună cu părinţii  (original+copie)

– certificatul de deces al soţiei/soţului decedat (original+copie)

– hotărîrea de divorţ definitivă şi irevocabilă (original+copie)

– actul cu care se face dovada domiciliului   

 • mediul rural, adeverinţă de la primărie
 • mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei) (original+copie)

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa       

    lucrătorului de la ghişeu, de către titularul                 

    spaţiului (cu actul de identitate original)

-contravaloarea cărţii de identitate 7 lei,  achitată la casierie

– taxă extrajudiciară de timbru 5 lei, achitată la casierie

 1. Acordarea vizei de reşedinţă (flotant)

– cerere tip pt. stabilirea reşedinţei

– actul  de identitate în care urmează  să se efectueze menţiunea de reşedinţă

– certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

– actul cu care se face dovada domiciliului găzduitorului (original + copie)

 • în mediul urban, orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (pt. contractul de construire trebuie  şi procesul-verbal de predare-primire)
 • în mediul rural, adeverinţă de la Primărie

– taxă extrajudiciară de timbru 5 lei, achitată la casierie

– găzduitorul, legitimat cu actul de identitate, îşi va da consimţămîntul în faţa lucrătorului de evidenţă

– pentru mediul rural, consimţămîntul se poate da şi în faţa lucrătorului de la postul de poliţie 

– se preia  imaginea persoanelor care sunt  deţinătoare de buletine de identitate

 1. În cazul furtului actului de identitate

– cerere tip

– certificatul naştere  (original+copie)

– certificatul de căsătorie/sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (original+copie)

– certificatul de deces – în cazul persoanelor văduve (original+copie)

– dovada domiciliului (original+copie)

 • în mediul urban – orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (contractul de construire şi procesul  verbal de predare-primire a locuinţei )
 • în mediul rural – adeverinţă din registrul agricol

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original)

– un document cu fotografie (permis de conducere, paşaport, carte de alegător, legitimaţie de serviciu, diploma de absolvire a unei unităţi de învăţământ cu fotografie de dată recentă) din  care să rezulte datele de stare civilă  (original+copie)

– contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

– cartea de alegător – unde este cazul

– dovada de înregistrare a furtului (original+copie)

 • în mediul urban o eliberează poliţia pe raza căreia s-a declarat furtul
 • în mediul rural o eliberează postul de poliţie pe raza  căruia s-a declarat furtul

– certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

 1. Eliberarea cărţii de identitate pe bază de procură

– cerere tip

– procură specială eliberată de autoritatea română din ţara respectivă pe care se regăseşte fotografia persoanei pentru  care se solicită eliberarea actului de identitate şi  în care să fie  clar specificate toate motivele pentru care se doreşte un nou act de identitate–expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)

– o fotografie identică cu cea de pe procură, care să aibă aplicată  ştampila autorităţii române emitentă a procurii pe verso

– certificate de stare civilă – naştere, căsătorie/

divorţ (originale + copii)

dovada adresei de domiciliu   (original+copie)

 • în mediul urban, orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (pt. contractul de construire trebuie şi procesul verbal de predare primire a locuinţei)
 • în mediul rural, adeverinţă cu date din registrul agricol

– declaraţie de consimţământ, dată în faţa lucrătorului de la  ghişeu, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original)

– actul de identitate (original + copie) al persoanei împuternicite

– actul de identitate vechi şi cartea de alegător

– contravaloarea cărţii de identitate 7 lei achitată la casierie

 1. Eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

cerere tip de eliberare a actului de identitate

– paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul  de CRDS , original + copii ale  filelor cu fotografia, datele de stare civilă,  semnalmentele

– certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, 

   deces) eliberate de oficiile de stare civilă române (originale + copii)

– hotărâre judecătorească divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, dacă e cazul (original şi copie)

– dovada adresei de stabilire a reşedinţei

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul               

  spaţiului (cu actul de identitate original)

– 3 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm

– contravaloarea cărţii de identitate provizorii 

  1  leu, achitată la casierie

– taxă extrajudiciară de timbru 5 lei, achitată la     casierie

 1. În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii actului de identitate

– cerere tip

– certificatul naştere (original + copie)

– certificatul de căsătorie/sentinţa de divorţ 

  definitivă şi irevocabilă(original+ copie)

– certificatul de deces (original+copie) – în cazul persoanele văduve

– un document cu fotografie (permis de conducere, paşaport, carte de alegător, legitimaţie de serviciu, diploma de absolvire a unei unităţi de învăţământ cu fotografie de dată recentă) din care să rezulte datele de stare civilă (original +copie)

– actul cu care se face dovada adresei de domiciliu  

(original+copie)

 • în mediul urban – orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)
 • în mediul rural – adeverinţă din registrul

        agricol

– declaraţie de consimţămînt, dată în faţa  lucrătorului de la ghişeu, de către titularul spaţiului  (cu actul de identitate în original)

– contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată  la  casierie

– actul de identitate distrus sau deteriorat şi cartea         de alegător (dacă e cazul)

– certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DIN

REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

            Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, referitoare la:

– date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii precum şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

– actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

– domiciliile şi reşedinţele acordate;

– codul numeric personal atribuit.

În situația în care o persoana fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă spre competentă soluţionare la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se afla sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.     

            Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat. Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, instituţiilor specializate de asistenţă socială, persoane fizice/juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor, etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice.

În anul 2016, la nivelul S.P.C.L.E.P. Râciu, taxa specială pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este de 1 leu / verificare persoană în sistem informatic (conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 188 din 19.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor).

În conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 189 din  19.12.2013 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, anexa nr. 3, taxa extrajudiciară de timbru este de 5 lei / cerere.

Ambele taxe se achită la casieria D.J.E.P. Mureş sau în contul Consiliului Judeţean Mureş nr. RO89 TREZ 4762 1360 250X XXXX deschis la Trezoreria Mureş .

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 6 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, vor fi scutite de plata acestei taxe speciale următoarele instituţii:

 1. a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 2. b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 3. c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
 4. d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
 5. e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 6. f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
 7. g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
 8. h) poliţia locală;
 9. i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR RÂCIU

 
 
TAXE

 

PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ŞI STABILIREA REŞEDINŢEI

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate:

        – contravaloarea cărţii de identitate                    7 lei

 

B. Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii:

     – contravaloarea cărţii de identitate provizorii        1 leu

       

C.  Pentru aplicarea vizei de reşedinţă:

        – taxă de timbru extrajudiciar                              5 lei

 

 

TAXE

 

PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ŞI STABILIREA REŞEDINŢEI

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate:

        – contravaloarea cărţii de identitate                    7 lei

 

B. Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii:

     – contravaloarea cărţii de identitate provizorii        1 leu

       

C.  Pentru aplicarea vizei de reşedinţă:

        – taxă de timbru extrajudiciar                              5 lei

 

 

TAXE

 

PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ŞI STABILIREA REŞEDINŢEI

A. Pentru eliberarea cărţii de identitate:

        – contravaloarea cărţii de identitate                    7 lei

 

B. Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii:

     – contravaloarea cărţii de identitate provizorii        1 leu

       

C.  Pentru aplicarea vizei de reşedinţă:

        – taxă de timbru extrajudiciar                              5 lei

 

 

ANUNȚ

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005, art. 15. aliniatul (5)

„Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la

30 de zile

de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult

15 zile

de către şeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.”
Eliberarea actelor de identitate de către SPCLEP Râciu se face într-un termen mediu de 10 zile.

Există posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate și situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audiențe la șeful serviciului, conform Îndrumării  MAI-Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, nr.22 din data de 17.12.2015 referitoare la informarea cetățenilor cu privire la termenul de eliberarea actelor de identitate și posibilitatea obținerii acestora într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. modificată și completată prin Radiograma nr. 3297376/02.03.2020.

IMPORTANT !

Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate într-un timp mai scurt

PROGRAM DE AUDIENŢE

DIRECTOR EXECUTIV: CODRUŢA SAVA

MARŢI:     orele 10.00-12.00

JOI:         orele 10.00-12.00

PRIMĂRIA COMUNEI RÂCIU

PROGRAM DE AUDIENŢE

PRIMAR

 

BELEAN ALIN-CIPRIAN

MARŢI: orele 10.00-12.00

JOI:  orele 10.00-12.00

 PERSOANĂ DE CONTACT

VAS-SCRIPCĂ ANDREEA-CRISTINA

INSPECTOR PRINCIPAL

 COORDONATOR

 

DUNCA IOAN

LUNI: orele 10.00-12.00

MIERCURI:orele 10.00-12.00

 

TEL. 0753456969; 0265-426031

spclepraciu@ms.e-adm.ro

RADIOGRAMĂ DEPABD

Declaratie privind acordul scanării documentelor

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

ELIBERARE CI EXPIRARE, MODIF. DATE ST CIVILA

PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA

REȘEDINȚA

CIP

DOVADA ADRESA DE DOMICILIU

CONTRAVALOARE ACTE DE IDENTITATE

SCHIMBAREA DOMICILIULUI

SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERILOR

Notă informativă