Secretar

DATE PERSONALE:

 • Nume, prenume:  DUNCA IOAN
 • Locul  naşterii: Rozavlea-Maramureş
 • Telefon: 0265-426.212
 • Mobil: 0757-631.341
 • E-mail: ioanvdunca@yahoo.com
 • Starea civilă: căsătorit, 2 copii (fată şi băiat)

STUDII:

 • 2011-2014  Universitatea Spiru Haret-Facultatea de Studii Juridice şi Administrative Braşov
 • 2003-2010- Studii doctorale: Doctor în Medicină Veterinară USAMV Cluj-Napoca Facultatea de Medicină Veterinară
 • 2008-2009- Studii de masterat-Managementul administraţiei publice
 • Universitatea „Petru Maior” Tg.Mureş-Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
 • 14.05-14.06.2007-Cursuri inspector protecţia muncii: certificat de absolvire Inspector protecţia muncii
 • 1982-1986- Facultatea de Zootehnie în cadrul Institutului Agronomic Iaşi: diplomă de inginer-specializarea zootehnie
 • 1975-1979 Liceul Agroindustrial –Tg.Mureş:Diplomă de bacalaureat

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 • 17.01.2011-prezent-Secretar al Primăriei Comunei Rîciu
 • 06.07.2010-16.01.2011-Inspector-Primăria Şincai
 • 18 .11.2009-31.05.2010-Director coordonator-OARZ Mureş
 • 2000-2009-Director tehnic-SC Oprea Avicom SRL Crăieşti
 • 1991-2000-Director- SC COMSUIN  SA Pogăceaua
 • Iunie-decembrie 1991-Director-AEI Crăieşti
 • 1990-1991-Inginer zootehnist-Centrul agricol Rîciu
 • 1988-1990-Şef fermă zootehnică-CAP Râciu
 • 1986-1988-Inginer zootehnist C.U.A.S.C Rîciu

Atribuţiile secretarului unitaţii administrativ-teritoriale:

ART. 117

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.