Primar

DATE  PERSONALE:

 • Numele şi prenumele: VASU IOAN
 • Locul  naşterii: Rîciu –Mureş
 • Adresa: loc. Rîciu, str. Gh. Şincai, nr.51, jud. Mureş
 • Tel./fax: 0265 426.555
 • Mobil: 0744 766.463
 • e-mail: riciu@cjmures.ro
 • Stare civilă: căsătorit, copii: 2 băieţi şi o fată

PREGĂTIRE, STUDII, EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 • 1996-prezent-Primar al comunei Rîciu
 • 1994-1996-Administrator Societate Comercială
 • 1984-1994-Administrator Baza sportivă şi Hotel Electromureş
 • 1986-1988-Şcoala tehnică de maiştri-Electromureş
 • 1976-1984-Muncitor Electromureş Tg. Mureş
 • 1974-1976-Stagiul militar
 • 1972-1974-Muncitor IRA Tg. Mureş
 • 1969-1972-Şcoala profesională Îndustria Sârmei Câmpia Turzii

ACTIVITĂŢI POLITICE:

 • 2006-prezent-membru PD-L – vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Mureş
 • 1995-2006-membru PDSR (PSD)-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Mureş, membru în Consiliul Naţional

ALTE ACTIVITĂŢI:

 • 2004-prezent- Vicepreşedinte ACoR.
 • 2004-prezent- Preşedintele ACoR-filiala Mureş
 • 1995-2006-Preşedintele Ligii Primarilor PSD

DISTINCŢII ACORDATE:

 

 • 2007-Cetăţean de Onoare al comunei Rîciu
 • 2002-Medalia Naţională „Serviciul credincios” în clasa a III-a

PARTICIPARE LA DIVERSE CURSURI:

 • Cursuri la Institutul Naţional de Administraţie Publică Bucureşti
 • Cursuri pentru Managementul Proiectelor Europene

 

ABILITĂŢI:

 • Operare PC;
 • Experienţă în lucrul cu tinerii;
 • Aptitudini de comunicare şi  exprimare orală-scrisă, bună inter-relaţionare în cadrul unui grup socio-profesional, abilităţii de a lucra în echipă;
 • Spirit de initiaţivă, flexibilitate, creativitate;
 • Capacitate de a lucra în condiţii  de stres şi în regim de lucru prelungit;
 • Capacitate de management al riscului şi de rezolvare a  situaţiilor de criză.
 • Capacitate de adaptare la schimbările de medii socio-profesionale şi socio-culturale;
 • Loialitate instituţională şi profesională;
 • Capacitatea de a gestiona un volum mare şi divers de activităţi;
 • Capacitate de a forma, conduce şi de a motiva o echipă;
 • Capacitatea de a gestiona şi de a prioritiza sarcinile;
 • Punctualitate, respectarea termenelor, a angajamentelor şi asumarea responsabilităţilor, patriotism, demnitate;
 • Capacitate de sinteză, analiză, îndrumare şi control;
 • Capacitate de concentrare asupra soluţionării sarcinilor;
 • Capacitate de organizare, abilităţi de conducere şi comunicare, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Capacitate de implementare, competenţe în post de conducere confirmate.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATE

ART. 63

(1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara şi asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, social şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;

b) intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, in condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi şi emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat şi a sediului secundar.

(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea in concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi incetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenta sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avand anexat contractul de management.

ART. 64 (1) In exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelara şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,

primarul acţionează şi ca reprezentant al statului in comuna sau in oraşul in care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ART. 65 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

ART. 66 (1) Primarii comunelor pot angaja, in limita numărului maxim de posture aprobate, un consilier personal. Primării oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor resedinta de judeţ pot infiinta, in limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:

a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;

b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) isi desfăşoară activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.

(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului