Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă al Comitetului  Comunal pentru Situaţii de Urgenţă RICIU- click pentru vizualizare
1. Tabel cu componenţa nominală a Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Riciu
 
 
Nr.

crt.

Nume şi

prenume

Unde este

încadrat

Funcţia de la

unitatea  de

încadrare

Funcţia în

C.L.S.U.

Adresa de

domiciliu

Telefoane
1VASU

IOAN

Primaria

Riciu

PrimarPreşedinte

C.L.S.U.

– com. Riciu

– str.

Gh. Sincai,

nr.51

0265426003 – s

0265426555 – a

0744766463 – m

2CHERTES

IOAN

Primaria

Riciu

ViceprimarMembruUlies nr.10265426079 – s

0265426792 – a

0728297189 – m

3DUNCA

IOAN

Primaria

Riciu

secretarmembruRiciu,

str.I Maniu

Nr.12

0265426212 – s

0265426228 – a

0728297169 – m

4BURIAN

POMPEI

Primaria

Riciu

Sef serviu SLSUMembruUlieş

Nr.

0265426079 – s

0766600376 – m

5MARC

MINADONA

Dispensarul

uman

Medic familiemembruRiciu str.

Gh.Sincai

0265426010 – s

0748236187 – m

6ERCEAN

ELENA

Disp.

veterinar

Medic veterinarmembruRiciu ,str.

Gh.Sincai

0265426027 – s

0744865766 – m

7BURIAN

TOADER

Secţia 3

Poliţie

Rurală

AgentmembruRiciu ,str.

Gh.Sincai

Nr.102

0265426013 – s

0744613936 – m

8CONŢIU

GHEORGHE

Şcoala

Gimnazială Stat ,,Gh.Sincai

DirectormembruRiciu str.

Gh.Şincai

Nr.100

0265426026 – s

0741143395 – m

9BELEAN

ALIN

CIPRIAN

RomgazInginermembruRiciu, str.

Gh.Şincai

Nr.41

0265426988 – s

0749332389- m

10LIBEG

EUGEN

RomgazInginermembruTg.Mures0265426815 -a

0749332380 -m

11ALUAŞ-

SZABO

ALEXANDRU

Şef Secţie 3

Poliţie

Rurală

InspectormembruRiciu ,str.

Gh.Sincai

Nr.102

0265426013-s

0735708203-m

12VELCHEREAN

CLAUDIU

RomgazInginermembruRiciu, str

Tineretului

Nr.12

0265126407 – a

0149332034 – m

13BELEAN

VASILE

SC Leontrans

SRL

AdministratormembruRiciu,str

Gh. Sincai

Nr 52

0752309026-m
14ZAHAN

FLORIN

SC Periferom

SRL

AdministratormembruRiciu, str

Gh. Sincai

Nr 47

0747046837-m
15POGĂCEAN

IOAN

RomgazMuncitormembruRiciu,str

Gh Sincai

0746802072-m
 
 
2. Atribuţiile Preşedintelui Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, potrivit legii, în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri, secetă hidrologică, accidente  la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursuri de apăa) asigură condiţiile de funcţionare a permanenţei la primărie sau în alt loc corespunzător;b) asigură mijloacele necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;c) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;d) asigură întocmirea planului de apărare al localităţii, împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;

e) asigură organizarea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţa sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate ;

f) stabileşte împreună cu agenţii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi înhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii  şi alimentare cu apă, energie electrică şi gaze naturale;

g) urmăreşte centralizarea datelor privind urmările inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale şi întocmirea rapoartelor operative, potrivit conţinutului din Anexele nr. 1i) si 1j) la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale , pe care le transmite,  Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgentă şi Centrului operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş;

h) asigură fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apă în zona localităţilor;

i) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;

j) urmăreşte întocmirea hărţii de risc la inundaţii a localităţii atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea acesteia în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone de risc natural.

 
3. Tabel cu locul unde funcţionează centrul operativ nepermanent şi se instituie permanenţa pe timpul inundaţiilor
 
 
Locul C.Op.

unde se

instituie

permanenţa

TelefoaneAlte locaţii unde se mai  pot transmite şi primi informaţii
PoliţieŞcoalăAltă

locaţie

Altă

locaţie

123456
SEDIUL

PRIMĂRIEI

– fix 0265426079

– fax0265426212

– e-mail

riciu@cjmures.ro

0265426013

0265426013

– e-mail

0265426026

0265426027

– e-mail

gim.gheorghesincai@yahoo.com

 
 
4. Tabel cu personalul ce  încadrează SVSU din partea Consiliului local al COMUNEI RICIU
 
 
Şef SVSU, membri SVSU şi membrii formaţiei de intervenţie alcătuită  din localnici voluntariPersonal care asigură permanenţa la locul          stabilit  la

pct. 3

Responsabil cu evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporareResponsabil cu întocmirea„ Rapoartelor operative” care se transmit la I.S.U. Mureş şi la Centrul operativ al S.G.A. Mureş
– BURIAN POMPEI-sef  SVSU

-Com.RICIU-tel.mob.0766600376-mobil

– POGACEAN IOAN  membru SVSU

– com. RICIU, STR.GH.SINCAI

tel. 0746802072­­­­-mobil

– BURIAN POMPEI

– com. RICIU Sat ULIES

– tel .0747341777-mobil

– COZOS PETRU

Sat Coasta Mare nr .17A

-Tel.0765266446-mobil

– ULIESAN IOAN

Sinmartinu de C.

Tel 0763602073-mobil

– POGACEAN IULIU

-Nima Riciului

Tel.0746965346-mobil

– OROIAN IACOB

-V.Sinmartinului

Tel.0740900150-mobil

– DUNCA IOAN secretar

0265 426212 tel-fax

– SFIRIAC IOAN  agent agricol

Tel 0757893260-mobil

Bucur Marin

Agent de paza

Tel.0265-426767

– viceprimar CHERTES IOAN

Tel.0728297189-mobil

-BURIAN POMPEI

şef SVSU

-Tel.0766600376-mobil

 

5.  Schema fluxului informaţional, operativ  –  decizional

6. Măsuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă care se instituie la nivel local

 
I. MĂSURI PREVENTIVE 1.Realizarea periodică a acţiunilor de salubrizare a cursurilor de apă (îndepărtarea depozitelor de material lemnos şi de deşeuri de pe malul şi din albiile cursurilor de apă) realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere în localităţi. Organizarea acţiunii, cu prioritate, în perioada februarie – martie a fiecărui an.2. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie operativă.3. Instruirea periodică, a consilierilor locali şi a şefului serviciului voluntar asupra atribuţiilor ce le revin pentru diminuarea pagubelor produse de inundaţii în localităţi.4. Pregătirea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la acţiuni operative de intervenţie (supravegherea secţiunii podurilor şi podeţelor, îndepărtarea plutitorilor, supraînălţarea malurilor, supraînălţarea şi consolidarea digurilor).5. Organizarea periodică a adunărilor cetăţeneşti pentru conştientizarea asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor ce se întreprind de fiecare cetăţean în situaţii de urgenţă.

6. Elaborarea şi actualizarea planului local de apărare împotriva inundaţiilor.

7. Afişarea la sediul primăriei a planului de situaţie al localităţii cu amplasarea zonelor inundabile, căilor şi zonelor de evacuare a populaţiei şi animalelor.

 

II. MĂSURI OPERATIVE

A. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase –COD GALBEN ( CA, faza l de apărare la diguri, faza l de apărare la gheţuri)

1. Avertizarea populaţiei din zone potenţial afectabile din revărsări de pâraie locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanţi.

2. Îndepărtarea  materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile şi de pe malurile cursurilor de apă şi asigurarea scurgerii apelor pluviale prin şanţuri şi rigole.

3.Îndepărtarea materialului lemnos – rezultat din exploatarea perdelelor de protecţie, a utilajelor şi animalelor din zonele dig – mal şi de pe insule.

B. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice – COD GALBEN

1. Supravegherea cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici.

2.Elaborarea şi transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

C. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase – COD PORTOCALIU – (CI, faza ll la diguri, faza ll la gheţuri)

 

1.Avertizarea populaţiei , cu prioritate a celei aflate în zone de risc la inundaţii.

2.Convocarea, în şedinţă extraordinară, a CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se impun.

3.  Asigurarea permanenţei la sediul primăriei cu  personal instruit precum şi a bunei funcţionări a mijloacelor de comunicaţii.

4. Pregătirea materialelor şi mijloacelor de intervenţie operativă şi transportul lor în zonele critice.

5. Pregătirea spaţiilor pentru eventuale evacuări ale oamenilor şi animalelor.

6. Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere.

7. Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici de pe raza localităţii.

D. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice – COD PORTOCALIU

1. Informarea periodică a cetăţenilor asupra masurilor întreprinse, precum şi a celor necesare a fi luate în continuare.

2. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă, digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere a blocajelor de gheţuri, secţiunii podurilor şi podeţelor.

3. Executarea lucrărilor de intervenţie operativă în zonele critice pe cursurile de apă şi participarea alături de deţinători de construcţii hidrotehnice la lucrările de intervenţie operative.

4. Evacuarea populaţiei şi animalelor, după caz.

5. Elaborarea şi transmiterea rapoartelor operative, conform fluxului informaţional.

 

E. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice – COD ROŞU

 

1.Avertizarea populaţiei din toate localităţile aparţinătoare.

2. Convocarea în şedinţă extraordinară,a CLSU.

3. Asigurării permanenţei la primărie cu personal instruit.

4. Transportul materialelor, mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice.

5. Pregătirea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsolurile locuinţelor.

6. Pregătirea spaţiilor şi mijloacelor pentru evacuarea populaţiei şi animalelor.

7. Ancorarea, de către unităţile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formaţiunilor torenţiale şi pe drumurile forestiere.

8. Asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor hidromecanice de la barajele mici si supravegherea permanenta a acestora. Efectuarea pregolirilor, dacă este  necesar cu asistenţă tehnică a specialiştilor de la SGA.

F. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice – COD ROŞU

1. Efectuarea lucrărilor de supraînălţare şi consolidare la diguri şi baraje mici, îndepărtarea plutitorilor din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor etc.

2.Supravegherea permanentă, a cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici, a secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor.

3. Evacuarea populaţiei şi animalelor din zonele afectate.

III. MĂSURI DE REFACERE

1. Evaluarea preliminară a pagubelor produse de inundaţii şi participarea în comisiile numite de prefecţi pentru validarea evaluării.

2. Avizarea Proceselor Verbale de calamităţi întocmite de deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

3. Elaborarea Rapoartelor de Sinteza privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, in maxim 20 de zile de la încetarea fenomenelor şi transmiterea acestora conform fluxului informaţional.

7.Tabel cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente la C.L.S.U. al COMUNEI RICIU

Nr.

crt.

Denumirea materialelor şi mijloacelor de intervenţieU.M.NecesarExistentDeficit
123456
MATERIALE DE APĂRARE
1Saci de 50/80 mm din cânepă sau iutăbuc500500
2Funii pentru asigurarea oamenilor O 10-15 mmkg55
3Radiotelefoane mobile, fixe şi portabilebuc532
4Cazmale cu cozibuc1046
5Lopeţi cu cozibuc15213
6Târnăcoape cu cozibuc15312
7Furci de fierbuc15213
8Căngi de fierbuc15213
9Ciszme cauciu scurtebuc15105
10Salopete de docbuc15105
11Sfoara pentru legat sacim250250
12Lanternebuc66
13Sape cu cozibuc1515
14Roabe metalicebuc33
15Targi din lemnbuc66
16Cleste cu cuiebuc66
17Patent izolatbuc66
18Topoarebuc66
19Fierastraiebuc66
20Foarfece de taiat plasabuc33
21Barci din fibra  de sticla, pneumaticebuc11
22Bormasina electricabuc33
23Grup electrogen portabil  cu anexe ptr.iluminatbuc33
24Reflectoare portabileptr.lucru in timpul noptiibuc33
25Motopompe portabilebuc33
26Cizme de cauciuc lungibuc1515
27Mantale de ploaie cu glugabuc1515
28Manusi de protectiebuc1515
29Veste de salvarebuc66
30Colaci de salvarebuc66
31Centura de salvarebuc66
32Pieptar avertizorbuc1515
33Filtru rapid pentru apabuc11
34Fierastrau pentru gheatabuc11
35Prajini din lemn pentru dirijarea sloiurilorbuc33
36Rangi de fier de 2-4 m lungimebuc33
37Masti contra gazelorbuc1515

8. Tabel cu date caracteristice pentru acţiuni operative

9. Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă de către primărie pe timpul apelor mari

Nr.crt.Poduri şi podeţe – cursuri de apăLocalizare
1Pod rutier – pr. COMLODD.N.15E
2Pod rutier – pr.COMLODSat SINMARTINU DE C.
3Podeţ – pr. MANASTIREStr. VASILE CONTIU intersectie cu str.BISERICII

 

10. Acumulări din categoria C şi D, de pe raza localităţii

Nr. crt.Denumire acumulareCurs de apăDeţinătorObiective potenţial afectabileResponsabil din partea SGA Mureş
1
2
3
4

11. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare

a) Tabel cu sursele  potenţial poluatoare de pe raza de responsabilitate a localităţii:

Nr. crt.Curs de apăSursă potenţial poluatoareLocalizareTelefon/faxSubstanţa poluantă
1
2
3
etc

b) Măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale care se iau de către C.L.S.U. al Riciu

– se va anunţa imediat Sistemul Hidrotehnic de care aparţine, ISU Mureş şi Centrul Operativ al SGA Mureş

– seva trece la identificarea sursei de poluare şi se va încerca împreună cu personalul agentului poluator stoparea fenomenului ;

– în cazul unei poluări cu produse petroliere se va acţiona în aval de sursa de poluare cu baraje din baloţi de paie sau saci cu rumeguş pentru reţinerea hidrocarburilor;

12. Măsuri instituite de C.L.S.U. al Riciu  pentru perioadele de secetă hidrologică

– În cazul când condiţiile atmosferice impun instituirea măsurilor pentru secetă hidrologică, atunci sistemele hidrotehnice vor anunţa beneficiarii folosinţelor de apă în scopul pregătirii pentru aplicarea prevederilor Planului de măsuri;

– Instituirea fazelor de atenţie/avertizare se face pe baza unei analize de ansamblu a stării resurselor de apă şi după caz a lucrărilor de gospodărire a apelor;

– Se vor lua în considerare şi sursele de impurificare ce pot periclita în situaţii de ape mici funcţionarea folosinţelor ;

– Situaţia de restricţii ( propriu-zisă ) se instituie când resursele naturale de apă şi debitele ce se pot livra din lacurile de acumulare sau derivaţii conform regulilor de exploatare a acestora, nu pot satisface cerinţele minime de apă pentru funcţionarea folosinţelor la întreaga capacitate de producţie ;

 

Măsuri premergătoare pentru beneficiarii folosinţelor de apă:

– eliminarea pierderilor şi a risipei de apă ;

– asigurarea calităţii corespunzătoare a apelor evacuate ;

– punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau alte surse ;

– reutilizarea şi refolosirea posibilităţilor de compensare internă a cerinţelor de apă ;

– organizarea reviziilor şi reparaţiilor ;

– asigurarea funcţionării dispozitivelor de măsurare a debitelor captate ;

– prelungirea conductelor de aspiraţie cu sorburi sub nivelele minime ;

– executarea de lucrări de curăţire şi adâncire a albiilor în zona captărilor ;

– dirijarea curentului de apă către prize ;

– verificarea instalaţiilor de recirculare a apei ;

– la irigaţii se va suplimenta planul de udări pentru a se crea rezerve în sol ;

– executarea unor bazine de captare săpate sub fundul albiei ;

– realizarea unor baraje simple pe firul pâraielor ;

 

Măsuri în perioada de restricţie.

– scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor instalaţii productive, corelat cu debitele restricţionate ;

– scoaterea din funcţiune, parţial sau total, a unor agregate de pompare aferente culturilor excluse de la irigaţii ;

– limitarea la valorile restricţionate a debitelor prelevate din sursele de apă ;

– exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de epurare strict la capacitatea şi condiţiile stabilite ;

– reducerea la minim a pierderilor de apă pe reţelele de aducţiune, distribuţie etc. ;

– mărirea gradului de recirculare sau reutilizare a apei în procesul de producţie ;

– ţinerea evidenţei zilnice a debitelor şi volumelor de apă captată – restituită şi calităţii apei evacuate        – – se sistează sau se restricţionează furnizarea apei calde menajere ;

– reducerea consumului casnic în procente funcţie de debitul captat ;

– renunţarea la stropitul străzilor şi spaţiilor verzi ;

– sistarea unor activităţi de producţie mai puţin importante pe perioade scurte de timp ;

– restricţionarea apei potabile pentru populaţie ;

13. Semnificaţia codurilor de culori meteo şi hidro

ORDIN nr. 1.427 din 11 septembrie 2006


pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor si avertizărilor meteorologice si a avertizărilor si alertelor hidrologice

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR;
Nr. 823 din 15 august 2006
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Nr. 1.427 din 11 septembrie 2006
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 21 septembrie 2006;

In baza prevederilor art. 6 lit. g) si ale art. 9 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 lit. d) si e) din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie,in temeiul prevederilor art. 3 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Romane”, aprobata cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1, art. 3 lit. a) si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Procedura de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţionala sau regionala, prevăzuta în anexa nr.1.

ART. 2

Se aprobă Procedura de codificare a avertizărilor şi alertelor hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scara naţională sau regională, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă fluxul informaţional operativ pentru transmiterea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, prevăzut in anexa nr. 3.

ART. 4

Structurile de la nivel central si local, implicate in managementul situaţiilor de urgenta in caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţii contrare.

ART. 6

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga


PROCEDURA DE CODIFICARE a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scara naţionala sau regionala.

 

ART. 4

(1) Atenţionările şi avertizările meteorologice constau intr-un mesaj de tip text, însoţit de o harta la nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/judeţelor ce urmează sa fie posibil afectate, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare regiune/judeţ, precum si a intervalului de prognoza.

(2) Fiecare judeţ va fi colorat in verde, galben, portocaliu sau roşu, după nivelul de avertizare necesar.

(3) Actualizarea culorilor se va face zilnic, in funcţie de durata si de severitatea fenomenului meteorologic semnalat.

ART. 5

Fenomenele meteorologice ce intra sub incidenta acestui cod sunt:

a) vânt puternic (cu intensificări);

b) ploi importante cantitativ;

c) ninsori abundente si polei;

d) descărcări electrice frecvente;

e) canicula (valori de temperatura egale sau mai mari de 35øC);

f) ger (valori de temperatura sub -10øC).

ART. 6

(1) Codul verde nu indica nici o precauţie particulara pentru perioada imediat următoare, dar nu implica o vreme frumoasa sau neapariţia în următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi.

(2) Codul galben se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada respectiva sau zona specificata. Se recomanda urmărirea periodica a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea fenomenelor in zilele următoare.

(3) Codul portocaliu se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

(4) Codul roşu se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare si cu efecte dezastruoase.

PROCEDURA DE CODIFICARE a avertizărilor si alertelor hidrologice care se emit in cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scara naţionala sau regionala.

ART. 2

(1) Avertizarea hidrologica se emite atunci când se prevede posibilitatea depăşirii cotelor de apărare sau posibilitatea producerii altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri importante pe versanţi, torente, vai nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice.

(2) Alerta hidrologica se emite atunci când se prevede depăşirea iminenta a cotelor de apărare si/sau producerea altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri importante pe versanţi, torente, vai nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice si a stării râurilor.

(3) Când informaţia meteorologica si hidrologica permite prognoza maximelor de viitura peste cotele de apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice si/sau a topirii bruşte a stratului de zăpada, a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor si a altor cauze, se elaborează prognoza inundaţiilor.

ART. 8

Pentru marcarea intensităţii fenomenului de producere de viituri corespunzător unui areal sau unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori:

a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesita o vigilenta sporita in cazul desfăşurării unor activităţi sezoniere si/sau expuse la inundaţii;

b) portocaliu: risc de viituri generatoare de revărsări importante, susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor si siguranţei bunurilor si persoanelor;

c) roşu: risc de viituri majore. Ameninţare directa si generalizata asupra siguranţei persoanelor si bunurilor.

ART. 9

Codurilor de culori menţionate la art. 8 le corespund situaţiile prezentate in Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice si poluări accidentale (aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 638/420/2005, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 30 mai 2005), secţiunea B “Stabilirea pragurilor de apărare”, după cum urmează:

a) galben corespunde situaţiei de atenţie [conform art. 28 alin. (3) lit. a) din regulament];

b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie [conform art. 28 alin. (3) lit. b) din regulament];

c) roşu corespunde situaţiei de pericol [conform art. 28 alin. (3) lit. c) din regulament].

14. Pragurile critice la precipitaţii

.

 
Hotărârea nr.1-2020 a Comitetului Județean pentru Situatii de Urgență, privind prevenirea infecțiilor cu Covid-19
Hotărârea nr.2-2020 a Comitetului Județean pentru Situatii de Urgență, privind masurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Covid-19
Hotarare CNSSU nr. 5 din 08.03.2020 (1)
Hotarare nr. 6 a GST privind gestionarea bolilor inalt contagioase (1)
Hotarare nr. 7 a GST privind gestionarea bolilor inalt contagioase (1)
Hotararea nr. 8 (1)
Anexa Hot nr 6 procedura suspendare cursuri.pdf (1)
DECLARATIE PROPRIE (1)
Hotarare 10 CNSSU