Acte necesare

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Taxa pentru furnizare date -1 leu/persoană (se achita la casieria de la sediul Serviciului) sau prin transfer bancar în contul Primăriei Râciu nr. ………………………………………………….., deschis la Trezoreria Tg. Mureș;

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

a. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată: 

– Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

–  Împuternicire avocaţială – original sau fotocopie cu mențiunea „Conform cu Originalul”;

b. Persoana fizică sau persoana juridică:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie; sau consimțământul scris și neechivoc al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt solicitate;

c. Executori judecatoreşti:

– Adresă de solicitare;

d. Lichidatori judiciari:

– Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;

– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;

– Document de la registrul comertului din care să rezulte numele acționarilor;

e. Societăţi de asigurare:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;