Informații generale

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚII DE EVIDENȚA PERSOANELOR

 • Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată;
 • Hotararea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulament European nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTIFICARE IMOBIL

Art. 321 Cod civil republicat

 • Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.
 • Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

Art. 322 Cod civil republicat

 • Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată NUMAI de către unul dintre soţi, în situaţia în care imobilul respectiv NU A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei.

În situaţia în care, imobilul A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane TREBUIE să fie dată de către ambii soţi.

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățenilor români și care face dovada identității, a domiciliului și după caz a reședinței titularului acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

Documentul se eliberează incepând cu vârsta de 14 ani.

Prin act de identitate se ințelege carte de identitatecarte de identitate provizorie si buletin de identitate, aflat in termen de valabilitate.

Buletinele de identitate eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate.

In cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii si a cetateniei romane se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau actul de identitate al reprezentantului sau legal.

Dovada domiciliului se poate face in cazul cetatenilor romani, cu unul din urmatoarele documente:

1) Acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

2) Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la pct. 1;

3) Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existent unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevazute la pct. 1 si 2.

Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

4) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol;

5) Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal pentru minorii cu vârsta între 14-18 ani.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se afla domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În cazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

SPCLEP- Râciu primește cereri de eliberare a actului de identitate și de stabilire a reședinței pentru cetățenii care locuiesc pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

Comuna Râciu

Comuna Șincai

Comuna Crăiești

Comuna Pogăceaua

INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

şi posibilitatea obținerii acestora intru-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor în conformitate cu art. 14 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.

Termenul de eliberare a actelor de identitate reglementat prin dispozițiile legale în vigoare este de 30 de zile. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile cu aprobarea  șeful SPCLEP;

 Termenul aproximativ de eliberare a actelor de identitate, la nivelul SPCLEP Râciu, înăuntrul termenului legal de 30 de zile este de:

 • 20 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate;
 • 5 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii;
 • 5 zile lucrătoare pentru aplicarea vizei de reședință.

Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate întru-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/ bancare/ poștale, etc.), este necesar să se adreseze șefului SPCLEP, care, în funcție de documentele justificative prezentate, va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.