ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE CĂSĂTORIE ȘI DEFSACEREA ACESTEIA PRIN DIVORȚ PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

 Cererea prin care se solicită înscrierea mentiunilor de căsătorie si de desfacere a acesteia prin divort, însoţitã de certificatul/extrasul de cãsãtorie, în original, fotocopie şi traducere legalizatã, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, certificatul prevăzut de art. 39 (anexa 1) din Regulamentul Consiliului European nr.2201/2003 privind competența de recunoastere și executare a hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în meteria răspunderii părintești, în original și traducere legalizată, autentificate, se depun, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primaria care are în păstrare actul de nastere al soţului care solicită înscrierea acestora, iar în situaţia în care căsătoria a fost înregistrată în România, cererea de înscriere a menţiunii de desfacere a acesteia prin divorţ se depune le primaria care are în păstrare actul de căsătorie.

      Dacă din sentinţa de divorţ emisă de autorităţile străine nu reiese numele pe care soţii îl vor purta dupã divorţ, se solicitã declaraţie pe propria rãspundere din partea soţului care şi-a schimbat numele de familie după căsătorie din care sã rezulte numele pe care doreşte sã îl poarte în urma divorţului; numele de familie al celuilalt soţ se poartă numai cu consimţământul acestuia.

       Hotărârile străine ale căror efecte sunt recunoscute, potrivit legii, prin hotărâre pronunţată în România de instanţa competentă se înscriu fără avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă şi va fi însoţită de hotărârea străină şi traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă, în original, precum şi orice alte documente necesare înscrierii menţiunii.