Analiza SWOT

PUNCTE FORTE:

 • Existenţa unor elemente moderne de infrastructură (apă, gaze naturale, canalizare, staţie de epurare, reţea de telefonie mobilă, internet, etc.)
 • Producerea alimentelor naturale, ecologice;
 • Poziţia geografică, peisagistică deosebită;
 • Centru de Documentare şi Informare în cadrul Gimnaziului de stat Gh. Şincai;
 • Mănăstiri- monumente istorice;
 • Ansamblul folcloric şi grup vocal mixt competitive;
 • Bază sportivă, Sală de Sport;
 • Filiale ale unor instituţii financiare: Cooperativa de Credit, CEC;
 • Problema transportului favorizată de aşezarea comunei pe un drum naţional şi un drum judeţean, precum şi existenţa unei căi ferate mici neexploatată;
 • Apropierea de municipiul Tg. Mureş, reşedinţă de judeţ;
 • Drum naţional care leagă Tg – Mureşul de Cluj – Napoca;
 • Legături cu drumuri judeţene;
 • Reţea de drumuri comunale;
 • Potenţial de forţă de muncă;
 • Existenţa infrastructurii sociale şi educaţionale de bază în toate satele comunei;
 • Potenţial agricol ridicat atât în ceea ce priveşte zootehnia, cât şi producţia vegetală,suprafeţe agricole întinse care permit cultivarea diferitelor categorii de culturi agricole şi comasare de teren pentru aplicare de tehnologii avansate;
 • Existenţa unei staţii de transfer deşeuri menajere;

PUNCTE SLABE:

 • Potenţial industrial şi agricol insuficient exploatat;
 • Unităţi de asistenţă socială inexistente;
 • Centre familiale pentru copii instituţionabili inexistentă, îngreunând integrarea acestora în societate;
 • Numărul mic de IMM-uri şi insuficienta  dezvoltare a acestora;
 • Amplificarea migraţiei care cuprinde în special populaţia tânără;
 • Sporul natural negativ;
 • Adâncirea procesului de îmbătrânire a populaţiei şi pericolul de depopulare a unor sate;
 • Prognoze demografice care evidenţiază reducerea numărului de locuitori şi schimbarea structurii pe grupe de vârste;
 • Restrângerea producţiei unor culturi tradiţionale;
 • Piaţă de desfacere slabă care creează dificultăţi în valorificarea produselor agricole;
 • Parc de maşini şi utilaje agricole învechit care determină o exploatare ineficientă;
 • Scăderea reîmpăduririlor;
  • Slaba diversificare a activităţilor economice, dependenţa exclusivă de agricultură;
  • Prezenţa alunecărilor de teren datorită despăduririlor şi distrugerilor plantaţiilor de vie şi a livezilor de pe dealuri;

OPORTUNITĂŢI:

 • Înfiinţarea, modernizarea şi dezvoltarea unor microferme şi a IMM-urilor
 • Atragerea de investiţii, care ar duce la crearea locurilor de muncă, creşterea veniturilor la bugetul local
 • Organizarea cursurilor de pregătire profesională
 • Dezvoltarea reţelei agroturistice, a infrastructurii adecvate şi a unei zone de agrement
 • Valorificarea posibilităţilor de producere a energiei din surse regenerabile
 • Accesul tuturor cetăţenilor la fondurile europene
 • Valorificarea tuturor spaţiilor disponibile