Viceprimar

DATE PERSONALE:

  • Nume: CURTICĂPEAN RĂZVAN-CONDRATE
  • Locul naşterii: Municipiul Tg.Mureș, Mureş
  • Tel.0747.581.705
  • Starea civilă: Căsătorit, 1 băiat

STUDII:

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

  • noiembrie 2020-prezent-Viceprimar comuna Râciu

ACTIVITĂŢI POLITICE:

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI 

1) raspunde si ia masurile necesare domeniul gospodaririi si infrumusetarii comunei, constata si aplica sanctiunile in domeniul gospodaririi localitatii, mediu, gestionare a deseurilor, salubrizarea localitatii;

2) supravegheaza si controleaza lucrarile de intretinere si reabilitare a drumurilor publice din comuna, asigura instalarea semnelor de circulatie pentru desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal in conditiile legii;

3) sub coordonarea primarului comunei, ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, impreuna cu serviciile locale si cu organelle specializate ale statului;

4) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

urmareste si realizeaza, impreuna cu medicul veterinar si asitentii acestuia, expedierea catre crematoriu a animalelor moarte de pe teritoriul comunei;

5) urmareste si ia masuri in vederea bunei organizari si desfasurari a pasunatului animalelor pe izlazurile comunei;

6) efectueaza instructajul, urmareste, supravegheaza si dispune masurile necesare pentru persoanele ce au obligatia prestarii unor actiuni si lucrari de interes local in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum si a O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii;

7) exercita atributii le specifice de membru in Comisia de fond funciar, Comitetului local pentru situatii de urgenta si alte comisii stabilite prin dispozitii speciale;

8) fiind inlocuitorul de drept al primarului, in lipsa acestuia, semneaza adeverintele, certificatele si alte documente ce se emit in cadrul institutiei, cu exceptia celor ce vizeaza activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispozitii, autorizatii, acte referitoare la referendum ori alegeri;

9) ca presedinte al Comisiei de inventariere, raspunde de inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;

10) tine legatura cu organele de control ale Directiei de Sanatate Publica Mureş si duce la indeplinire masurile dispuse de acestea cu ocazia controalelor in teren;

11) verifica si raspunde de intretinerea si gospodarirea cladirilor apartinand domeniului public si privat al comunei;

12) asigura ducerea la indeplinire a dispozitiilor primarului si hotararilor consiliului local care sunt de domeniul atributiilor sale, la termenele stabilite de acestea;

13) ia masurile necesare pentru amenajarea si administrarea spatiilor propietate publica pentru vanzarea diferitelor produse agroalimentare si sau nealimentare;

14) intocmeste si prezinta raportul anual de activitate;

15) coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea personalului auxiliar al primariei, Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Caminelor culturale – Biblioteca.  Activitatea de coordonare a acestora vizeaza in principal:

– modul cum sunt rezolvate sarcinile specifice la nivelul fiecarui compartiment sau serviciu de fiecare angajat;

– aplicarea masurilor disciplinare ce se impun impotriva celor care nu isi realizeaza sarcinile de serviciu sau care incalaca normele de conduita prevazute de legislatia sau regulamentele in vigoare;

– insusirea si aplicarea actelor normative care reglementeaza activitatea compartimentelor si serviciilor pe care le coordoneaza;

– intocmirea fiselor de evaluare profesionala anuala pentru angajatii acestor compartimente si servicii;

– luarea masurilor cu privire la buna desfasurare si executare a contractelor de lucrari si servicii din domeniile de activitate pe care le coordoneaza;

– sesizarea in timp util a primarului comunei si a consiliului local asupra problemelor importante, cat si asupra deficientelor din domeniile pe care le coordoneaza, propunand masuri pentru remedierea acestora;

16) asigura programul de audiente in zilele de marti si joi, intre orele 9,00 si 12,00;

17) conduce activitatea de transport în calitatea de coordinator de trafic;

18) urmărește consumul zilnic de combustibil și foile de transport;

19)va asigura respectarea prevederilor legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern;

20) planifica, organizeaza si controleaza activitatile legate de transport personane și mărfuri dacă este cazul;

– 21)coordoneaza echipa care intocmeste toate documentele si obtine toate actele necesare  ppentru circulatia legala pe drumurile publice;
– 22)asigura derularea activitatilor de inmatriculari si radieri;
– 23)coordoneaza si supravegheza activitatea conducatorilor auto;
– 24)programeaza si optimizeaza rute;
– 25)urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curatenie;
– 26)stabileste necesarul de piese de schimb si consumabile auto;
– 27)mentine relatia cu societatea de asigurari si urmareste dosarele de dauna
– 28)pastreaza legatura cu autoritatile rutiere si furnizorii relevanti
– 29)se ocupă de obtinerea licentelor de transport si a celor de executie pentru autovehicule
– 30)va asigura reprezentarea primăriei in raport cu ARR, RAR, Politie

31) este responsabil cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea și administrarea comunei Râciu;

32)urmărește respectarea condițiilor  prevăzute în Certificatul de Urbanism și Autorizațiile de construire, desființare/demolare și întocmește procesul verbal al recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2) din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

33)stabilește și dispune contravenţiile săvârşite de persoanele fizice sau juridice, la LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

34) indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare ori date in sarcina sa de consiliul local ori primarul comunei.

35) persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin.(1) și (2) din Codul administrativ exercită pe perioada delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuțiilor;