2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.1 din 15 februarie 2012

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2012

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 2 din 15 februarie 2012

Privind  aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe anul 2011

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 3 din 15 februarie 2012

Privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe anul 2012

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 4 din 15 februarie 2012

Privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2012

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR. 5 din 15 februarie 2012

Privind participarea Comunei Rîciu  în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.6 din 15 februarie 2012

Privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren Locuinte  Colective ANL P+2E

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR.7 din 15 februarie 2012

Privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2011  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 8 din 15 februarie 2012

Privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2011 a  secretarului  Consiliului  local  al  comunei   Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 9 din 15 februarie  2012

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 10 din 15 februarie 2012

Privind concesionarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical Individual Dr.Pologea Lelia-Maria, prin atribuire directa către SC Polimed Silvana SRL Tg. Mureş, care a preluat activitatea de praxis

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 11 din 15 februarie 2012

Privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 12 din 15 februarie 2012

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC PLASTINVEST SA  Ploieşti

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 13 din 15 februarie 2012

Privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 de pe raza teritorială a comunei Rîciu, cu modificarea denumirii unităţilor de învăţământ

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.14 din 2 martie 2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu pentru perioada martie-mai 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 15 din 2  martie  2012

Privind aprobarea iniţierii procedurii de achiziţie prin licitaţie deschisă a unui contract de servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 lei în vederea finanţării proiectelor  de interes local „Reparaţii capitale, modernizare şi extindere la sediul primăriei Comunei Rîciu (continuarea lucrărilor) şi Modernizare străzi în localitatea Rîciu – etapa 2”

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.16 din 2  martie  2012

Privind aprobarea Planului  pe anul 2012 al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 17 din 2 martie 2012

Privind aprobarea efectuării documentaţiei pentru confecţionarea bustului marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu şi amplasarea în curtea Primăriei Comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 18 din 2 martie 2012

Privind aprobarea Proiectelor Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Şincai”

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.19 din 2 martie 2012

Privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie asupra terenului  situat în satul Coasta Mare nr.22, tarla nr 126, parcela nr. 2898, în suprafaţă  de 400 m.p. cu  destinaţia curţi-construcţii în favoarea S.C. VLADORU SRL-Coasta Mare

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 20 din 2 martie 2012

Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2617 din 13.05.2010 avînd ca obiect exploatarea a 60 ha din păşunea comunală

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.21 din 2 martie 2012

Privind  aprobarea actului adiţional nr.1  la  contractul de concesiune nr. 2480 din 10.05.2010, avînd ca obiect exploatarea   113,16   ha    din păşunea comunală

HOTĂRÂREA nr 22  din  20 aprilie  2012

Privind   rectificarea bugetului local pe anul 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 23 din 20.04.2012

Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.24 din 20.04.2012

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC  Kyo Inc SRL  Satu Mare şi SC SC Elektronische Archiv Verschlusselung SRL Satu Mare

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 25 din 20 aprilie  2012

Privind aprobarea  acordării unei sume de bani cu titlu de sprijin financiar,  pentru Parohia Reformată Sânpetru de Câmpie-Filiala Ulieş aflată pe raza administrativ teritorială a comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 26 din 20 aprilie  2012

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în comuna Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 27 din 20 aprilie  2012

Privind  aprobarea caietului de sarcini pentru realizarea Sistemului de supraveghere video stradal, în localitatea Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.28 din 20 aprilie  2012

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea străzilor prin pietruire din  comuna  Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 29 din 20 aprilie  2012

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru reparaţia şi modernizarea trotuarelor de pe strada Gheorghe Şincai din localitatea Rîciu

HOTĂRÂREA Nr 30  din  05 iunie  2012

Privind   rectificarea bugetului local pe anul 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 31 din 5 iunie  2012

Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 32 din 5 iunie 2012

Privind aprobarea aderării unităţii administrativ teritoriale Comuna Rîciu, ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei de Proprietari de Terenuri „Şincai“

HOTĂRÂREA    Nr. 33 din 5 iunie 2012

Privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanţie nr. IG 103307227/05.11.2010 emisă de Fondul de garantare a Creditului Rural

H O T Ă R Â R E A nr.1 din 20.06.2012

Privind alegerea Comisiei de Validare

H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 20 iunie 2012

Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul local al comunei Rîciu

H O T Ă R Â R E A nr.3 din 20 iunie 2012

Privind constituirea Consiliului local al comunei RÎCIU

H O T Ă R Â R E A nr. 4 din 20 iunie 2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

H O T Ă R Â R E A nr.5 din 20 iunie 2012

Privind alegerea viceprimarului

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 20 iunie 2012

Privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate

HOTĂRÂREA    Nr.7 din 27 iunie 2012

Privind aprobarea contribuției financiare a comunei Rîciu în calitate de membru fondator, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania Gheorghe Șincai“   pentru exerciţiul financiar,  pe  anul 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.9 din 25.07.2012

Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 10 din 25 iulie  2012

Privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu, precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local Rîciu pentru anul 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 11 din 25 iulie  2012

Privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală  a Asociaţilor în ADI „ECOLECT“ MUREŞ

H O T Ă R Â R E A    Nr. 13 din 25 iulie  2012

Privind însuşirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Rîciu şi administrarea Consiliului Local Rîciu şi aprobarea vânzării acestuia

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 14 din 25 iulie  2012

Privind aprobarea modului de efectuare a platilor pentru racordarea gospodariilor la sistemul de canalizare executat prin proiectul finantat din OG nr. 7/2007

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 15 din 25.07. 2012

Privind aprobarea actului adiţional nr.3 la  contractul de concesiune nr. 662 din 10.03.2005, avînd ca obiect concesiunea spaţiului în care funcţionează cabinetul medical individual, situat în Dispensarul uman –Rîciu, str. Gheorghe Şincai nr.50

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.16 din 20 septembrie 2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada septembrie-noiembrie  2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 18 din 20 septembrie  2012

Privind   aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă prestate de  S.C. Compania Aquaserv  S.A . Tg. Mureş

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 19 din 20 septembrie  2012

Privind susţinerea Programului „BIBLIONET-LUMEA ÎN  BIBLIOTECA MEA “pentru Biblioteca Comunală Rîciu, judeţul Mureş

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 20 din 20 septembrie  2012

Privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu d-na avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în procesul intentat de SC Europlast România SRL Oradea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de  Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare AQUA  INVEST  Mureş, SC Kyo INC Satu Mare şi  Pologea Lelia Maria

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.21 din 26 octombrie 2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada octombrie-decembrie  2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.22 din 26 octombrie 2012

Privind  constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier şi vacantarea locului acestuia

H O T Ă R Â R  E A    Nr.23 din 26 octombrie 2012

Privind  validarea mandatului de consilier a d-nei Strete Silvia

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.24 din 26 octombrie 2012

Privind  modificarea componenţei comisiilor pe domenii de specialitate

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.26 din 26  octombrie  2012

Privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă altele decat cele prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.27 din 26 octombrie 2012

Privind aprobarea Planului  de măsuri pentru perioada sezonului rece 2012-2013

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.28 din 26  octombrie  2012

Privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară din judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ Ediţia a I-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat  în perioada 22-25 noiembrie 2012

HOTĂRÂREA    Nr.29 din 26 octombrie 2012

Privind aprobarea continuării proiectului:

Fiecare Copil în Grădiniţă, iniţiat de Asociaţia Ovidiu Ro şi comuna Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr.31 din29 noiembrie 2012

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul comunei Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 32 din 29 noiembrie 2012

Privind  contractarea serviciilor  de paza şi protecţie care se vor efectua în comuna  Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr.  33 din 29 noiembrie 2012

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA    Nr.34 din 29 noiembrie 2012

Privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa Politica Tarifară-ianuarie 2011 la contract

HOTĂRÂREA    Nr.  35 din 29 noiembrie 2012

Privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în proces  cu S.N.G.N ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş în calitate de contestator pentru Fond-contestaţie la executare

HOTĂRÂREA    Nr.  36 din 29 noiembrie 2012

Privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2012“ pentru copii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr.37 din 29 noiembrie 2012

Privind alocarea unei sumei pentru transpunerea în bronz a bustului marelui revoluţionar roman paşoptist Avram Iancu

HOTĂRÂREA    Nr. 39 din 27 decembrie 2012

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 40 din 27 decembrie 2012

Privind  aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în proces  cu SINDICATUL din Învăţământ Spiru Haret Tg. Mureş în calitate de reclamant pentru Fond-drepturi băneşti