2013

HOTĂRÂREA Nr.1 din 15 ianuarie 2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie  2013

HOTĂRÂREA Nr.  2 din 15 ianuarie 2013

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2013

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 15 ianuarie 2013

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 15 ianuarie 2013

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna  Rîciu,  în proces  cu Guvernul României

HOTĂRÂREA Nr.5 din 15 ianuarie 2013

Privind stabilirea şi aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea în comuna Rîciu a unui punct de lucru aparţinând Secţiei de Pompieri Sărmaşu

HOTĂRÂREA Nr.6 din 15 ianuarie 2013

Privind aprobarea concesionării păşunilor comunale  către asociaţia crescătorilor de animale legal constituită, persoanelor fizice şi juridice interesate

HOTĂRÂREA NR. 7 din 29 martie 2013

Pentru modificarea Hotărârii nr.3/15.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Rîciu, în ceea ce priveşte motivarea în drept

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 29 martie 2013

Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Local Rîciu în anul 2012

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 din 29  martie 2013

Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2481 din 10.05.2010  încheiat pentru suprafaţa de 95,78 ha păşune

HOTĂRÂREA NR. 10 din 29   martie 2013

Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2615 din 13.05.2010  încheiat pentru suprafaţa de 36, 14 ha păşune

HOTĂRÂREA NR. 11 din 29 martie 2013

Privind aprobarea  RAPORTULUI DE EVALUARE  a  performanţelor profesionale  pe anul  2012 a  secretarului unităţii administrativ -teritoriale  comuna   Rîciu

HOTĂRÂREA NR. 12 din 29  martie 2013

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 martie 2013

Privind aprobare ACT CONSTITUTIV al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA NR. 14 din 3 aprilie 2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie  2013

HOTĂRÂREA NR. 15 din 3 aprilie 2013

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 16 din 3 aprilie 2013

Privind stabilirea taxelor speciale de păşunat pentru anul 2013

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 3 aprilie 2013

Privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 24 aprilie 2013

Privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 760.000 lei

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 24  aprilie  2013

Privind aprobarea cumpărarii prin negociere directă  sau licitaţie publică a unor bunuri mobile aparţinând SC ARESIS CONSTRUCT SRL Boiu, prin FAUR CONSULTING SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE INSOLVENŢĂ

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 24  aprilie  2013

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 24  aprilie  2013

Privind aprobarea planului de  pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA RÎCIU, pentru anul 2013

HOTĂRÂREA Nr .22 din 24  aprilie  2013

Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2013-2014, de pe raza teritorială a comunei Rîciu

HOTĂRÂREA NR. 23 din 24 aprilie 2013

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA NR. 24 din 24 aprilie 2013

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA Nr. 25 din  13  mai  2013

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)-Stabilire zonă funcţională pentru producţie energie alternativă, comuna Rîciu, sat Coasta Mare, fără nr.

HOTĂRÂREA NR. 26 din 30  mai 2013

Privind  aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe anul 2012

HOTĂRÂREA NR. 27 din 30  mai 2013

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 28 din 30  mai 2013

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 29 din 30  mai 2013

Proiect de hotărâre privind aprobarea capitalului social al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU” şi aprobarea încheierii unui contract de comodat între primăria comunei Rîciu şi Societatea cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 30  mai  2013

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş

HOTĂRÂREA NR. 31 din 30 mai 2013

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA NR. 32 din 30 mai 2013

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA nr. 33 din 30 mai 2013

Pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Rîciu, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîciu nr. 16/2001 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Rîciu nr. 24/2008, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 şi modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 913/2009

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 12  iunie  2013

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)-Stabilire zonă funcţională pentru producţie energie alternativă, comuna Rîciu, localitatea Rîciu, f. nr. jud. Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 10  iulie  2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 10  iulie  2013

Privind aprobarea participării comunei Rîciu la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ în anul 2013 în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Rîciu şi casarea autovehiculului MS 07 PYA

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 10  iulie  2013

Privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Concurs Interjudeţean al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară din judeţul Mureş „În Memoriam Vasile Conţiu“ Ediţia a II-a Tg. Mureş-Rîciu, desfăşurat în perioada 18-20 iulie 2013

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 10  iulie  2013

Privind aprobarea în principiu a vânzării prin negociere directă a suprafeţei totale de 500 mp. înscris CF. NR.258/Rîciu, nr.top.665/9/1, proprietate privată a comunei Rîciu, către d-nul Soţan Ioachim

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 10  iulie  2013

Privind aprobarea Organigramei, Contractului de administrare şi a Statului de funcţii ale S.C. SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 10  iulie  2013

Privind privind suplimentarea numărului de posturi în Organigramă cu un post de asistent medical comunitar în cadrul compartimentului de asistenţă socială

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 5  septembrie  2013

Privind modificarea art.3 din Hotărârea nr.71 din 29 decembrie 2011 privind lista bunurilor proprietatea publică (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), concesionate către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 5  septembrie  2013

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 5  septembrie  2013

Privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA A.D.I Ecolect Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 5  septembrie  2013

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I AQUA INVEST MUREŞ ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 5  septembrie  2013

Privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia de Părinţi din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Rîciu, a spaţiului în suprafaţă de 12 mp situat în incinta Şcolii Gimnaziale Gh. Şincai din Rîciu, strada Gh. Şincai nr.100

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 24 octombrie  2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 24 octombrie  2013

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 24 octombrie  2013

Privind aprobarea contractului de concesiune avînd ca obiect exploatarea a 6 ha din păşunea comunală în tarlaua T-30, P-632 şi P-235

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 24 octombrie  2013

Privind aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014

HOTĂRÂREA Nr. 50 din 24 octombrie  2013

Privind achiziţionarea unui autoturism pentru UAT Comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 51 din 6 decembrie 2013

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 6 decembrie 2013

Privind impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în comuna Rîciu în anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 53 din 6 decembrie 2013

Privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2013“ pentru copii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale „Gh. Şincai “ din comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 6 decembrie 2013

Privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014-2015, de pe raza U.A.T. comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 6 decembrie 2013

Privind desemnarea reprezentanţilor primarului şi ai Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai “ Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 56 din 6 decembrie 2013

Privind impunerea de restricţii de tonaj şi de viteză pentru drumurile comunale, stradale şi vicinale de pe raza administrativă a comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 6 decembrie 2013

Privind aprobarea închirierii unui spaţiu în imobilul situat în localitatea Rîciu, str. Gh. Şincai nr.70, cu destinaţie de sediu pentru punctul de lucru al SC Athos Guard Security SRL Reghin

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 6 decembrie 2013

Privind aprobarea reducerii cuantumului redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 6 decembrie 2013

Privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă potabilă în satul Ulieş

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 6 decembrie 2013

Privind modificarea si completarea actului constitutiv al Societăţii cu răspundere limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 23 decembrie 2013

Privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Servicii Edilitare de Pază şi Protecţie Rîciu“ SRL