2014

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 6 ianuarie 2014

 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie 2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 6 ianuarie 2014

 

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 31 ianuarie 2014

 

Privind aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Comuna Rîciu în vederea implementării proiectului „POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT“

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea „Regulamentului privind regimul concesionării păşunilor aflate în proprietatea publică/privată a comunei Rîciu“

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîciu pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 31 ianuarie 2014

Privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 31 ianuarie 2014

Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 18 februarie 2014

Privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie: Achiziţionarea unui utilaj (AUTOGREDER) pentru gospodărirea drumurilor din Comuna Rîciu, Judetul Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 18 februarie 2014

Privind numirea Comisiei de Cenzori ai Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 27 februarie 2014

Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2013 (10.07.2013-31.12.2013), la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARGOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 27 februarie 2014

Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Contractului de administrare ale SC „Servicii Edilitare Paza si Protectie Rîciu“ SRL

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 31 martie 2014

Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 27 februarie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31 martie 2014 Consiliul Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 31 martie 2014

Pentru aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale SC Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu SRL

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 31 martie 2014

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 31 martie 2014

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 61/23 decembrie 2013 privind înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 31 martie 2014

Privind alocarea unei cantităţi de carburant S.C. „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ S.R.L. pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 31 martie 2014

Pentru modificarea şi completarea HCL nr. 7/ din 31 ianuarie 2014 privind numirea unei comisiei permanente pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor executate de către Societatea cu Răspundere Limitată „SERVICII EDILITAR – GOSPODĂREŞTI RÎCIU”

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 31 martie 2014

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 31 martie 2014

Privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 31 martie 2014

Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rîciu”

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 31 martie 2014

Privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor profesionale pe anul 2013 a secretarului unităţii administrativ -teritoriale comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 30 aprilie 2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie 2014

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 30 aprilie 2014

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 31 martie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 30 aprilie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 30 aprilie 2014

Privind aprobarea vânzarii unor terenuri catre persoane fizice

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 30 aprilie 2014

Privind: aprobarea amenajării şi modernizării târgului săptămânal de animale vii

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 30 aprilie 2014

Privind aprobarea investitiei “Reabilitare şi Modernizare, Dispensar uman Rîciu“

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 30 aprilie 2014

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 26 iunie 2014

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 30 aprilie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 26 iunie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 26 iunie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 26 iunie 2014

Privind încheierea contractului de prestări servicii de pază cu SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL

 

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 26 iunie 2014

Privind aprobarea planului de pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA RÎCIU, pentru anul 2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 26 iunie 2014

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 26 iunie 2014

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 26 iunie 2014

Privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC ROMTELECOM SA a suprafeţei de 2 mp teren, situat în comuna Rîciu, satul Coasta Mare, str. Principală nr.17, în vederea amplasării Echipamentelor şi a Reţelei de comunicaţii electronice aferente acestora şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de acces pe acest teren, conform Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 30 iulie 2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada iulie-septembrie 2014

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 30 iulie 2014

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 26 iunie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 30 iulie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 30 iulie 2014

Privind participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociaţiei GAL Zona de Câmpie la elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Zona de Câmpie pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 30 iulie 2014

Privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 30 iulie 2014

Pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 30 iulie 2014

Privind completarea actului constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 8 august 2014

Privind instrumentarea proiectului Achiziţie utilaj şi echipamente de lucru de către Comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 50 din 22 august 2014

Pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 iulie şi 8 august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 22 august 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 51 din 22 august 2014

Privind atribuirea denumirii “Nicolae Dobrin”, Bazei sportive, din satul Rîciu, aflată în proprietatea publică a U.A.T, comuna Rîciu, judetul Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 22 august 2014

Privind aprobarea contractului de comodat pentru utilizarea unei camere, în suprafaţă de 12 mp din clădirea bazei sportive din comuna Rîciu, cu destinaţia de sediu pentru Asociaţia Sportivă „Atletic“

HOTĂRÂREA Nr. 53 din 22 august 2014

Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 22 august 2014

Privind modificarea şi completarea actului constitutiv al societatii SC Servicii Edilitar Gospodăresti Rîciu SRL

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 30 septembrie 2014

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 22 august 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 30 septembrie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 56 din 30 septembrie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 30 septembrie 2014

Privind aprobarea contractului de comodat încheiat între comuna Rîciu şi SC Servicii Edilitar-Gospodăreşti Rîciu SRL

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 30 septembrie 2014

Privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorie în cartea funciară a unui teren aflat în patrimoniul comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 30 septembrie 2014

Privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Atletic Tg.Mureş în anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 7 octombrie 2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada octombrie-decembrie 2014

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 7 octombrie 2014

Privind aprobarea menţinerii contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru proiectul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37 ha”

HOTĂRÂREA Nr. 62 din 22 octombrie 2014

Pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 septembrie şi 7 octombrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 22 octombrie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 63 din 22 octombrie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 22 octombrie 2014

Privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 22 octombrie 2014

Privind înfiinţarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală pentru administrarea domeniului public si privat la nivelul comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 66 din 22 octombrie 2014

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2014-2015

HOTĂRÂREA Nr. 67 din 8 decembrie 2014

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 22 octombrie 2014 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2014 a Consiliului Local al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 8 decembrie 2014

Privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxele locale în comuna Rîciu, pe anul 2015

HOTĂRÂREA Nr. 69 din 8 decembrie 2014

Privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016, de pe raza comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 70 din 8 decembrie 2014

Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 15 din data de 28.02.2014, pentru suprafaţa de 37,50 ha de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi domnul Papoi Alexandru domiciliat în comuna Rîciu, satul Hagău nr.7, jud.Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 8 decembrie 2014

Privind realizarea lucrărilor de extindere a conductei de serviciu apă potabilă în satul Leniş

HOTĂRÂREA Nr. 72 din 8 decembrie 2014

Privind modificarea şi completarea Anexei 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei Rîciu a reţelei de alimentare cu apa în lungime de 2100 ml din satele Ulieş şi Leniş

HOTĂRÂREA Nr. 73 din 8 decembrie 2014

Privind lista bunurilor proprietatea publică (prelungirea reţelei de alimentare cu apă din satele Ulieş şi Leniş în lungime de 2100 ml), concesionate către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare

HOTĂRÂREA Nr. 74 din 8 decembrie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr. 64 din 22.10.2014 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal

HOTĂRÂREA Nr. 75 din 8 decembrie 2014

Privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2014“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 76 din 15 decembrie 2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014