2015

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 5 ianuarie 2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 5 ianuarie 2015

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2014, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 29 ianuarie 2015

Pentru aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor din data de 15 decembrie 2014 şi 5 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2015 a Consiliului Local al comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 29 ianuarie 2015

Privind rezilierea contractului de concesiune nr. 14 din data de 28.02.2014, pentru suprafaţa de 23,58 ha de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi ZAHAN VIOREL-FLORIN-ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu exploataţia în localitatea Rîciu, str.Vasile Conţiu nr. 23, judeţul Mureş

 

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 29 ianuarie 2015

Privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de vânzare a terenurilor atribuite tinerilor în folosinţă gratuită pentru construirea unor locuinţe proprietate personală, conform Legii nr 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 29 ianuarie 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 29 ianuarie 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş

 

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 29 ianuarie 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010

 

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29 ianuarie 2015

Privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 29 ianuarie 2015

Privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2014 în sumă de 10.688,54 lei din excedentul bugetar al anului 2013

 

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 13 februarie 2015

Pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 29 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 13 februarie 2015 a Consiliului Local al comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2014 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL

 

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului si raportul administratorului pentru exercitiul financiar 2014 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL

 

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 13 februarie 2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI RÎCIU PE ANUL 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODARESTI RICIU SRL, pentru anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU SRL, pentru anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 13 februarie 2015

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 13 februarie 2015

Privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

 

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 23 aprilie 2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 23 aprilie 2015

Privind stabilirea taxelor pentru folosirea temporară a spaţiilor din piaţa săptămânală în anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 23 aprilie 2015

Privind rectificarea bugetului local şi aprobarea listei de investiţii pe anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 23 aprilie 2015

Privind aprobarea lucrărilor de pietruire şi întreţinere a DC 142 B- Valea Ulieşului-Valea Sînmartinului

 

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 23 aprilie 2015

Privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de intervenţii la incendii pentru comuna Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 23 aprilie 2015

Privind încheierea unui contract de prestări servicii de medicină veterinară, cu un medic veterinar de liberă practică, pentru o supraveghere de specialitate constantă a activităţii derulate la târgul de animale în vederea autorizării acestuia

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 23 aprilie 2015

Privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 50842 ce aparţine domeniului privat al comunei Rîciu, situat în comuna Rîciu, str.Gheorghe Şincai, nr.50 judeţul Mureş

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 23 aprilie 2015

Privind aprobarea Raportului de evaluare a terenului în suprafaţa de 610 mp, proprietatea privată a comunei Rîciu, identificat cu nr. cadastral 50883

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 23 aprilie 2015

Privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (teren) ce aparţin domeniul privat al comunei Rîciu

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 23 aprilie 2015

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 23 aprilie 2015

Referitor la aprobarea modelului drapelului comunei Rîciu, judeţul Mureş

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 23 aprilie 2015

Privind rezilierea contractului de concesiune nr.3965/2013, pentru suprafaţa de 6 ha de păşune din tarlaua T-30, P-632 şi P-235

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 23 aprilie 2015

Privind revocarea HCL nr. 11/13.02.2015 pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei din data de 29 ianuarie 2015 şi a Ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 13 februarie 2015 a Consiliului Local al comunei Rîciu

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 23 aprilie 2015

Pentru modificarea şi completarea HCL nr.69/2014 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016, de pe raza comunei Rîciu

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 23 aprilie 2015

Privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 28 mai 2015

Privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 28 mai 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 28 mai 2015

Privind utilizarea cu titlu gratuit, de către Ministerul pentru Societatea Informaţională in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 mp situata in comuna Rîciu, satul Ulieş, nr.37, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica, din domeniul public al Primariei, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband, prin realizarea unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica incheiat pentru o perioada de 20 de ani, in conditiile Legii nr. 154/2012

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 28 mai 2015

Privind alocarea unei cantităţi de carburant S.C. „Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu“ S.R.L. pe anul 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 28 mai 2015

Privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Rîciu în perioada 2015-2020

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 28 mai 2015

Privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanţelor profesionale pe anul 2014 a secretarului unităţii administrativ -teritoriale comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 28 mai 2015

Privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 30 iunie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 30 iunie 2015

Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între Consiliul Local al comunei Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona”

 

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 30 iunie 2015

Privind conferirea Titlului de “Cetăţean de Onoare” al comunei Rîciu, d-lui Sala Petrică- Mihai

 

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 30 iunie 2015

Privind închirierea terenului în suprafaţă de 20 mp în perimetrul Şcolii Gimnaziale ,,Gheorghe Şincai” Rîciu în vederea amplasării unui chiosc

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 30 iunie 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 30 iunie 2015

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 30 iunie 2015

Privind revocarea H.C.L. nr. 74 din 8 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rîciu nr. 64 din 22.10.2014 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică a drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 30 iunie 2015

Privind aprobarea construirii unei capele mortuare în cimitirul din localitatea Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 50 din 30 iunie 2015

Privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică cu Cabinet de avocat Claudia Jiana Oltean, în vederea reprezentării Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Rîciu, în proces cu petiţionarii din dosarul de despăgubiri nr. 19/2005, înregistrat la comisia locală pentru inventarierea terenurilor

HOTĂRÂREA Nr. 51 din 24 iulie 2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada iulie-septembrie 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 24 iulie 2015

Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate a primarului comunei Rîciu pentru anul 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 53 din 24 iulie 2015

Privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

 

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 24 iulie 2015

Privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea organizării unor evenimente culturale şi civice în luna iulie 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 18 august 2015

Privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 437.695 lei

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 56 din 18 august 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 29 septembrie 2015

Prin care se ia act de demisia consilierului local Cioloboc Ioan şi vacantarea mandatului de consilier local

 

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 29 septembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 29 septembrie 2015

Privind rectificarea cărţii funciare nr. 50093 Riciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 29 septembrie 2015

Privind participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociaţiei GAL Zona de Câmpie la elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Zona de Câmpie pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 29 septembrie 2015

Privind transmiterea în folosinţă gratuită pentru anul şcolar 2015-2016, către asociaţia de părinţi, din Scoala Gimnazială Gh. Sincai Riciu, a spaţiului în care a funcţionat grădiniţa din satul Coasta Mare, pentru desfăşurarea de activităţi preşcolare

 

HOTĂRÂREA Nr. 62 din 29 septembrie 2015

Privind alocarea din bugetul local a unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru ocuparea unui post didactic (educatoare) in regim de plata cu ora la Grădiniţa din satul Coasta Mare, pentru anul şcolar 2015-2016

 

HOTĂRÂREA Nr. 63 din 29 septembrie 2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada noiembrie-decembrie 2015

 

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 6 noiembrie 2015

Privind modificarea şi completarea HCL anexa 1/2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 6 noiembrie 2015

Privind validarea mandatului de consilier local, al d-lui Jude Vasile, primul supleant înscris pe lista de candidaţi al Uniunii Social Liberale şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate

 

HOTĂRÂREA Nr. 66 din 6 noiembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi aprobarea listei de investitii

 

HOTĂRÂREA Nr. 67 din 6 noiembrie 2015

 

Privind aprobarea aderării comunei Rîciu la Asociaţia Economiştilor Mureş

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 6 noiembrie 2015

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a târgului saptamânal de animale vii din localitatea Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 69 din 6 noiembrie 2015

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr. 70 din 6 noiembrie 2015

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 6 noiembrie 2015

Privind aprobarea vanzarii directe a unor bunuri imobile (teren) ce aparţin domeniul privat al comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 72 din 6 noiembrie 2015

Privind înscrierea în Cartea Funciară a localităţii Rîciu a unor imobile situate în intravilanul şi extravilanul comunei Rîciu (Drumuri Comunale) pe proprietar comuna Rîciu, conform planului de amplasament întocmit de SC Teodol SRL Reghin

HOTĂRÂREA Nr. 73 din 6 noiembrie 2015

Privind achiziţionarea unui autoturism de teren necesar pentru buna defăşurare a activităţi SC SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RÎCIU SRL, la care Comuna Rîciu prin Consiliul Local al Comunei Rîciu este actionar majoritar

 

HOTĂRÂREA Nr. 74 din 15 decembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi aprobarea listei de investitii

 

HOTĂRÂREA Nr. 75 din 15 decembrie 2015

Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiţia -Modernizare, renovare si dotare Casa de Cultură “Vasile Conțiu”

 

HOTĂRÂREA Nr. 76 din 15 decembrie 2015

Pentru aprobarea proiectului Modernizare, renovare şi dotare casa de cultură “Vasile Conţiu”

HOTĂRÂREA Nr. 77 din 15 decembrie 2015

Privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016- 2017, de pe raza comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 78 din 15 decembrie 2015

Privind alocarea unei sume în vederea organizării „Pomul de Crăciun 2015“ pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar de la Şcolile Gimnaziale din comuna Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 79 din 15 decembrie 2015

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA Nr. 80 din 15 decembrie 2015

Privind transformarea unei funcţii contractuale vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rîciu

 

HOTĂRÂREA Nr. 81 din 15 decembrie 2015

Privind revocarea H.C.L. nr. 72 din 6 noiembrie 2015

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 15 decembrie 2015

Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General“ pentru cele 15 localităţi componente ale comunei Rîciu

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 28 decembrie 2015

Privind înfiinţarea serviciului social comunitar şi aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului