2016

HOTĂRÂREA  nr. 1  din 4 ianuarie 2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada ianuarie-martie  2016.

HOTĂRÂREA nr. 2 din 4 ianuarie 2016 

Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2015, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cursul anului 2016

Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rîciu şi a listei de investitii pe anul 2016

Hotărârea nr. 4 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafaţă de 1500 mp în vederea realizării proiectului ”Staţie de epurare, pentru satele Sînmartin, Leniş, Căciulata, sate aparţinătoare de comuna Rîciu, judeţul Mureş”

Hotărârea nr. 5 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea achizitionării unui buldoexcavator prin leasing financiar

Hotărârea nr. 6 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea întocmirii documentaţiei de modernizare şi extindere a reţelei de canalizare ape uzate menajere în satele Rîciu, Sînmartinu de Câmpie, Leniş şi Căciulata, sate aparţinătoare de comuna Rîciu

Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2016

Privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

Hotărârea nr. 8 din 29 ianuarie 2016

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 13 din 25 iulie 2012, privind însuşirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Rîciu şi administrarea Consiliului Local Rîciu şi aprobarea vânzării acestuia

Hotărârea nr. 9 din 29 ianuarie 2016

Privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a comunei Rîciu

Hotărârea nr. 10 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea Raportului şi Procesului verbal cu rezultatele inventarierii la sfârşitul anului 2015 a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 11 din 29 ianuarie 2016

Pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor români aparţinând minoritaţii rome din comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020

Hotărârea nr. 12 din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între comuna Rîciu şi Asociaţia Ingrijire Acasă, în vederea asigurării de servicii medico-sociale pentru persoane în vârstă şi/sau cu handicap, dependente sau parţial dependente din comună

Hotărârea nr. 13 din 18 februarie 2016

Privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitatea al primarului comunei Rîciu

Hotărârea nr. 14 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al primăriei comunei Rîciu

Hotărârea nr. 15 din 18 februarie 2016

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Rîciu, Jud. Mureș

Hotărârea nr. 16 din 18 februarie 2016

Privind numirea persoanei cu atrubuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor al Comunei Rîciu, Jud. Mureș

Hotărârea nr. 17 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea Convenției de cooperare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Comuna Rîciu in vederea imprementării proiectului “POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”

Hotărârea nr. 18 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 19 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREȘT RÎCIU SRL, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 20 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ȘI PROTECȚIE RÎCIU SRL, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 21 din 18 februarie 2016

Privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri aparținând domeniului public și privat al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 22 din 18 februarie 2016

Privind înscrierea in CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor bunuri

Hotărârea nr. 23 din 18 februarie 2016

Privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale și a numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pe anul școlar 2015-2016

Hotărârea nr. 24 din 04 martie 2016

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 22 din 18 februarie 2016 privind înscrierea în CF, până la publicarea în Monitorul Oficial, a unor bunuri

Hotărârea nr. 25 din 15 martie 2016

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și aprobarea listei de investiții

Hotărârea nr. 26 din 15 martie 2016

Privind aprobarea acordării de facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Rîciu, constând în anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere

Hotărârea nr. 27 din 15 martie 2016

Privind aprobarea lucrării de modernizare rețele electrice ”Îmbunătățire de tensiune și modernizare LEA jt zona CE Tg.Mureș-Exterior în zona localității Coasta Mare”

Hotărârea nr. 28 din 15 martie 2016

 Privind preluarea de către Ocolul Silvic Tg.Mureș a suprafeței de 0,87 ha pădure predată prin procesul verbal din data de 02.12.1992, în baza Legii nr. 18/1991 comisiei locale de fond funciar și validarea de către comisia județeană de aplicare a legii fondului funciar a unui alt amplasament moștenitorilor defunctei Cozoș Ana

Hotărârea nr. 29 din 15 martie 2016

Privind însușirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Rîciu și administrarea Consiliului Local Rîciu și aprobarea vânzării acestuia

Hotărârea nr. 30 din 15 martie 2016

Privind construirea unei săli prentu evenimente în satul Coasta Mare, care va deservi locuitorii satelor Coasta Mare și Pîrîu Crucii

Hotărârea nr. 31 din 15 martie 2016

Privind aprocarea asigurării finanțării obiectivului de investiții ”Modernizarea și asfaltarea străzilor Horea, Cloșca, Crișan și Pășunii” din localitatea Rîciu

Hotărârea nr. 32 din 15 martie 2016

Privind aderarea U.A.T. Comuna Rîciu la teritoriul LEADER constituit prin Asociația ”GAL Zona de Câmpie”

Hotărârea nr. 33 din 15 martie 2016

Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2016 încheiat între Consiliul Local al comunei Rîciu și dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la ”Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona” până la vârsta legală de pensionare

Hotărârea nr. 34 din 4 aprilie 2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie  2016

Hotărârea nr. 35 din 4 aprilie 2016

Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de unificare a unor suprafețe de teren (Drumuri vicinale) situate în comuna Rîciu

Hotărârea nr. 36 din 12 aprilie 2016

Privind “Declanşarea procedurii de achiziţie a serviciilor de reactualizare a Planului urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Rîciu”

Hotărârea nr. 37 din 12 aprilie 2016

Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Mureş

Hotărârea nr. 38 din 12 aprilie 2016

Privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş

Hotărârea nr. 39 din 12 aprilie 2016

Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. “Compania Aquaserv” S.A.

Hotărârea nr. 40 din 12 aprilie 2016

Privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 41 din 12 aprilie 2016

Privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE EXPLOATARE ȘI DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ÎN COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ”

Hotărârea nr. 42 din 12 aprilie 2016

Privind implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE EXPLOATARE ȘI DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE ÎN COMUNA RÎCIU, JUD. MUREȘ”

Hotărârea nr. 43 din 27 aprilie 2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada aprilie-iunie  2016

Hotărârea nr. 44 din 27 aprilie 2016

Privind funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 45 din 27 aprilie 2016

Pentru modificarea și completarea HOTĂRÂRII nr. 69 din 6 NOIEMBRIE 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016

Hotărârea nr. 46 din 26 mai 2016

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 47  din 26 mai 2016

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2016 al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 48  din 26 mai 2016

Privind aprobarea construirii unei capele mortuare ecumenice în cimitirul din localitate Sînmartinu de Câmpie

Hotărârea nr. 49  din 26 mai 2016

Pentru achiziționarea și instalarea de echipamente specializate de supraveghere video pe căile de acces în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rîciu

Hotărârea nr. 50  din 26 mai 2016

Privind vânzarea unor bunuri imobile care aparțin domeniului privat al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 51  din 26 mai 2016

Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului și raportul administratorului pentru exercițiul financiar 2015 la SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREȘTI RÎCIU SRL

Hotărârea nr. 52  din 26 mai 2016

Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului și raportul administratorului pentru exercițiul financiar 2015 la SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ȘI PROTECȚIE RÎCIU SRL

Hotărârea nr. 53  din 26 mai 2016

Privind aprobarea organizării controlului financiar de gestiune și a controlului financiar preventiv în cadrul SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREȘTI RÎCIU SRL și SC SERVICII EDILITARE PAZĂ ȘI PROTECȚIE RÎCIU SRL

Hotărârea nr. 54  din 26 mai 2016

Privind aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE a performanțelor profesionale pe anul 2015 a secretarului unității administrativ-teritoriale comuna Rîciu

Hotărârea nr. 1 din 28 iunie 2016

Privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea nr. 2 din 28 iunie 2016

Privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016, care compun Consiliul local al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 3 din 28 iunie 2016

Privind constituirea Consiliului local al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 4 din 28 iunie 2016

Privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 5 din 28 iunie 2016

Privind alegerea viceprimarului comunei Rîciu

Hotărârea nr. 6 din 28 iunie 2016

Privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 7 din 12 iulie 2016

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Rîciu

Hotărârea nr. 8 din 12 iulie 2016

Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate a primarului comunei Rîciu pentru anul 2016

Hotărârea nr. 9 din 12 iulie 2016

Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate a primarului comunei Rîciu pentru anul 2017

Hotărârea nr. 10 din 12 iulie 2016

Privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare înntre Primaria comunei Rîciu și Asociația pentru cercetare, educație și dezvoltare Tg. Mureș, în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți ”In Memoriam Vasile Conțiu” Ediția a V-a Rîciu, ce se va desfășura în perioada 18-20 iulie 2016

Hotărârea nr. 11 din 12 iulie 2016

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 12 din 12 iulie 2016

Privind nominalizarea reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

Hotărârea nr. 13 din 22 august 2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ” finanțat prin PNDL

Hotărârea nr. 14 din 26 august 2016

Privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Libeg Teodor și vacantarea mandatului de consilier local

Hotărârea nr. 15 din 26 august 2016

Privind nominalizarea reprezentantului comunei Rîciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotărârea nr. 16 din 26 august 2016

Privind aprobarea contractului cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, având ca obiect finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitatea administrativ teritorială comuna Rîciu pentru sectoarele cadastrale

Hotărârea nr. 17 din 26 august 2016

Privind nominalizarea reprezentanților consiliului local și a reprezentantului primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimanziale ”Gheorghe Șincai Rîciu”, în anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 18 din 26 august 2016

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 19 din 26 august 2016

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 27 aprilie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016

Hotărârea nr. 20 din 8 septembrie 2016

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Rîciu, pentru perioada septembrie-noiembrie 2016

Hotărârea nr. 21 din 8 septembrie 2016

Privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL în vederea implementării proiectului “MODERNIZARE STRĂZI PRINCIPALE ÎN LOCALITATEA RÎCIU, COMUNA RÎCIU, JUDEȚUL MUREȘ”

Hotărârea nr. 22 din 30 septembrie 2016

Privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu al dnei Bordeianu Mariana-Minerva, primul supleant înscris pe lista de candidați al Partidului Social Democrat și modificarea componenței unei comisii de specialitate

Hotărârea nr. 23 din 30 septembrie 2016

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotărârea nr. 24 din 30 septembrie 2016

Privind mandatul dat reprezentantului autorității pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I “AQUA INVEST MUREȘ” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal, referitoare la unele unități administrativ-teritoriale ale județului Mureș

Hotărârea nr. 25 din 30 septembrie 2016

Privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Rîciu a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, șanțuri, canale, terenuri neproductive, suprafețele de teren rezervă și suprafețele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică

Hotărârea nr. 26 din 10 octombrie 2016

Pentru revocarea Hotărârii nr. 28 din 15 martie 2016 privind reoluarea de către Ocolul Silvic Tg. Mureș a suprafeței de 0,87 ha pădure predată prin procesul verbal din data de 01.12.1992, în baza Legii nr. 18/1991 comisiei locale de fond funciar și validarea de către comisia județeană de aplicare a legii fonsului funciar a unui alt amplasament moștenitorilor defunctei Cozoș Ana

Hotărârea nr. 27 din 31 octombrie 2016

Cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Rîciu, județul Mureș, cu un bun imobil-teren în suprafață de 1500 mp situat în satul Sînmartinu de Cîmpie

Hotărârea nr. 28 din 31 octombrie 2016

Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 57 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea contractului de comodat încheiat între comuna Rîciu și SC Servicii Edilitar-Gospodărești Rîciu SRL

Hotărârea nr. 29 din 31 octombrie 2016

Privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ”

Hotărârea nr. 30 din 31 octombrie 2016

Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între comuna Rîciu și dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la “Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona” peste vârsta legală de pensionare, până la data de 31 decembrie 2017

Hotărârea nr. 31 din 28 noiembrie 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al SC SERVICII EDILITARE-PAZA ȘI PROTECȚIE RÎCIU SRL

Hotarârea nr. 32 din 28 noiembrie 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREȘTI RÎCIU SRL

Hotarârea nr. 33 din 28 noiembrie 2016

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rîciu în anul 2017

 Hotarârea nr. 34 din 28 noiembrie 2016

Privind alocarea unei sume în vederea organizării “Pomul de Crăciun 2016” pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de la Școlile Gimnaziale din comuna Rîciu

Hotarârea nr. 35 din 28 noiembrie 2016

Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece 2016-2017