2011

HOTĂRÂREA Nr. 1/2011  din  31 ianuarie 2011

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat  la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. Aqua Invest Mureş sub nr. 22/05.03.2010

HOTĂRÂREA  NR.2/2011 din 31 ianuarie 2011

Privind   stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul  2011

HOTĂRÂREA Nr. 3/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind  invalidarea   din  funcţia de consilier a domnului  DUNCA IOAN ca urmare a  demisie sale   din    Partidul Democrat Liberal-Filiala Mureş  şi a retragerii   de către  partid  a  calităţii  de consilier    local  şi validarea  în funcţia de consilier   local a domnului    Vasu Raul Florin

HOTĂRÂREA Nr. 4/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind schimbarea amplasamentului pieţii, din str. Târgului nr. 5, în păşunea comunală-Continit cu intrare din drumul DJ 173, şi amenajarea acestuia conform ORDINULUI nr. 45 din 17.05. 2010 pentru  aprobarea Normei Sanitar-Veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii

HOTĂRÂREA Nr. 5/2011din  31 ianuarie 2011

Privind aprobarea executării  studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui parc dendrologic pe amplasamentul actual al pieţii

HOTĂRÂREA Nr. 6/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind contractarea unui  împrumut    pe termen lung în sumă de 2.000.000 lei pentru modernizarea străzilor   din satul Rîciu şi finalizarea construcţiei la sediul administrativ

HOTĂRÂREA Nr. 7/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind aprobarea sumei necesare obţinerii licenţei de transport public de persoane pentru Microbuzul Marca Wolkswagen cu nr. de  înmatriculare MS.07.PLG. proprietatea primăriei comunei Rîciu

HOTĂRÂREA nr 8/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind   completarea  unui membru al Comisiei Juridice şi de Disciplină, Protecţia Mediului şi Turism în locul d-nului Dunca Ioan care şi-a dat demisia din funcţia de membru al PD-L, şi  căruia  i   s-a retras calitatea de consilier  comunal  în  Consiliul local Rîciu, cu domnul Vasu Raul Florin membru al  PD-L de pe   lista  de supleanţi la alegerile locale din  1 iunie 2008

HOTĂRÂREA nr 9/2011 din  31 ianuarie 2011

Privind   rectificarea bugetului local pe anul 2011

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 10/2011 din 11 februarie 2011

Privind  aprobarea  contului de execuţie a bugetului la venituri şi cheltuieli al comunei  Rîciu pe anul 2010

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 11 /2011 din 11 februarie 2011

Privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii anuale la finele anului 2010  a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 12/2011 din 11 februarie 2011

Privind  aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social

H  O  T  Ă  R  Â R  E  A   NR . 13/2011 din 11 februarie 2011

Privind aprobarea planului de pază comunală pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E A   Nr . 14/2011 din  11  FEBRUARIE  2011

Privind  nominalizarea reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în Consiliul de Administraţie al Gimnaziului de Stat Gh. Şincai

H  O  T  A  R  A  R  E  A    NR.15/2011 din  11 februarie 2011.

Privind  actualizarea limitelor minime ale veniturilor  medii  lunare ce s-ar putea obtine de cetateni in anul 2011 si a fi luate in calcul la  ajutorul social prevazut de  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.16/2011 din 11  FEBRUARIE  2011

Privind  înfiinţarea compartimentului de asistenţă socială şi acreditarea  serviciului social de informare şi consiliere a cetăţenilor din cadrul compartimentului de asistenţă socială

HOTĂRÂREA nr 17/2011 din  30 martie 2011

Privind   rectificarea bugetului local pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 18/2011 din 30  martie  2011

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.19/2011 din 30  martie  2011

Pentru stabilirea taxei privind divorţul prin acordul soţilor

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.20/2011 din 30  martie  2011

Privind achiziţionarea unui rezervor cu o capacitate de 9000 l pentru depozitare carburant cu pompă eferentă

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.21/2011 din 30  martie  2011

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR al comunei Rîciu, pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.22/2011 din 30  martie  2011

Privind completarea Regulamentului   de   organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate  al  primarului

HOTĂRÂREA nr 23/2011 din  19 aprilie 2011

Privind   rectificarea bugetului local pe anul 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 24/2011 din 19 aprilie   2011

Cu privire la înfiiţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

HOTĂRÂREA    Nr. 25/2011 din  19 aprilie   2011

Privind acordarea unui mandat special domnului primar al comunei Rîciu în cadrul A.G a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană

HOTĂRÂREA    Nr. 26/2011 din 19 aprilie   2011

Cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

HOTĂRÂREA    Nr. 27 din 19 aprilie   2011

Privind aprobarea convenţiei de colaborare cu Holt România-Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii, în vederea implementării activităţii proiectului POSDRU 91/2.2/S/62031 „Împreună pentru o şansă reală la educaţie”

HOTĂRÂREA    Nr. 28/2011 din 19 aprilie   2011

Privind darea în administrare a Staţiei de transfer deşeuri menajere realizată în cadrul Programului PHARE 2005 CES, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

HOTĂRÂREA    Nr. 29/2011 din 19 aprilie   2011

Pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi plata studiului de fezabilitate pentru proiectul privind construirea unui bloc de locuinţe tip ANL – „Locuinţe Colective ANL P+2E”

HOTĂRÂREA    Nr. 31/2011 din 25 mai   2011

Privind  aprobarea  efectuării cheltuielilor necesare  organizării  ediţiei

a V-a    serbării  cîntecului, jocului şi portului popular de   pe  Câmpie  şi a programului   cu activităţile  planificate în cadrul   tradiţionalului „Târg de Sfântul Ilie” -20 iulie  2011

HOTĂRÂREA    Nr. 32/2011 din 25 mai   2011

Privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, necesară organizării „Sărbătorii datinilor şi portului popular de pe Câmpie” (Văleni-Pogăceaua) , ce se va desfăşura în perioada  3-4 septembrie 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 33/2011 din 25 mai   2011

Cu privire la instrumentarea  parteneriatului de colaborare cu Centrul Multimedia Teatrul 74, pentru  proiectul „FESTIVALUL DE FILM DE SCURT METRAJ   SPS TALENT CAMP” RÎCIU 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 34/2011 din 25 mai   2011

Cu privire la domeniile şi locurile  în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 35/2011 din 25 mai   2011

Pentru aprobarea actualizării chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se percepe de către primăria Comunei Rîciu în cursul anului 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 36/2011 din 25 mai   2011

Privind încetarea Contractului de concesiune nr.664/10.03.2005

HOTĂRÂREA    Nr. 37/2011 din 25 mai   2011

Privind  aprobarea  execuţiei bugetului local pe trimestrul I 2011.

HOTĂRÂREA    Nr. 38/2011 din 30 mai   2011

PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI:  „MODERNIZARE

DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA Rîciu-JUDEŢUL MUREŞ-DC 142B KM 0+370-7+0,25, CU LUNGIMEA DE 6655 mL şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna rîciu, judeţul mureş din domeniul public al UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII”

HOTĂRÂREA    Nr. 39/2011 din 30 mai   2011

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „MODERNIZARE DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA Rîciu-JUDEŢUL MUREŞ-DC 142B KM 0+370-7+0,25, CU LUNGIMEA DE 6655 mL şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna rîciu, judeţul mureş, din domeniul public al UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII”

HOTĂRÂREA    Nr. 40/2011 din 10 iunie  2011

Privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

 în valoare de 950.000 lei

HOTĂRÂREA    Nr. 41/2011 din 30 iunie  2011

Privind aprobarea pretului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de

S.C.  COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş

HOTĂRÂREA    Nr. 42/2011 din 30 iunie  2011

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/19.04.2011 cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvană”

HOTĂRÂREA    Nr. 43/2011 din 30 iunie  2011

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/19.04.2011 cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar IOAN VASU pentru reprezentarea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Rîciu în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare „Câmpia Transilvană”

HOTĂRÂREA    Nr. 44/2011 din 30 iunie  2011

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/19.04.2011 cu privire la modificarea şi completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Campia Transilvana ”

HOTĂRÂREA    Nr. 45/2011 din 30 iunie  2011

Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a

Creditului Rural

HOTĂRÂREA    Nr. 46/2011 din 19 iulie  2011

Privind aplicarea la  „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti” şi exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării din Fondul pentru Mediu

HOTĂRÂREA    Nr. 47/2011 din 12 august  2011

Privind aprobarea „Acordului de Pre-Finanţare” ce urmează a se încheia între SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tîrgu Mureş, ADI Aqua Invest Mureş şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul programului POS Mediu

 

HOTĂRÂREA    Nr. 48/2011 din 12 august 2011

Privind trecerea imobilului situat in comuna Rîciu, str Gh Şincai nr.87, din domeniul public al Statului şi din Administrarea Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Mureş, în domeniul public al comunei Rîciu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 49/2011 din 12 august 2011

Privind asocierea şi participarea UAT Comuna Rîciu la constituirea Asociaţiei GAL Zona de Câmpie

 

HOTĂRÂREA    Nr. 50/2011 din 12 august 2011

Privind participarea comunei Rîciu, la Programul de stimulare a innoirii Parcului national, in vederea achizitionarii unui autovehicul nou de catre Primaria comunei Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 51/2011 din 12 august 2011

Privind aprobarea participării la proiectul „RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURILE DEGRADATE COMUNA RÎCIU, JUDEŢUL MUREŞ, PERIMETRUL DE AMELIORARE CERNĂTOAIE-CONTINIT”.

HOTĂRÂREA    Nr. 52/2011 din 12 august 2011

Privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a Primăriei comunei Rîciu, situat în localitatea Rîciu, str.Gh. Şincai nr. 70, Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Mureş

HOTĂRÂREA    Nr. 53/2011 din 12 august 2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 54/2011 din 12 august 2011

Privind aprobarea participării comunei Rîciu la proiectul ,,Fiecare Copil în Grădiniţă”, iniţiat de Asociaţia Ovidiu Rom

HOTĂRÂREA    Nr. 55/2011 din 30 septembrie 2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

HOTĂRÂREA    Nr. 56/2011 din 30 septembrie 2011

Privind alegerea alternativei de colectare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi a deşeurilor periculoase de ambalaje şi stabilirea spaţiului pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

HOTĂRÂREA    Nr. 57/2011 din 30 septembrie 2011

Privind aprobarea aderării comunei Rîciu  la Asociaţia „Grupa de vânătoare şi pescuit Şincai – Tîrgu Mureş”

HOTĂRÂREA    Nr. 58/2011 din 30 septembrie 2011

Privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale

la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

HOTĂRÂREA    Nr. 59/2011 din 30 septembrie 2011

Privind  interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile şi străzile din comuna Rîciu după lăsarea întunericului

HOTĂRÂREA    Nr. 60/2011 din 31 octombrie 2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 61 din 30 noiembrie 2011

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Rîciu pentru perioada noiembrie  2011-ianuarie 2012

HOTĂRÂREA    Nr. 62/2011 din 30 noiembrie 2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 63 din 30 noiembrie 2011

Privind concesionarea spaţiului în care funcţionează cabinetul stomatologic prin atribuire directa

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 64 din 30 noiembrie 2011

Privind acordul referitor la retragerea  unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 65 din 30 noiembrie 2011

Privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al comunei Rîciu

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 66 din 30 noiembrie 2011

Privind aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă a satului Ulieş până în satul Valea Sînmartinului

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 67 din 30 noiembrie 2011

Privind  alocarea unei sume în vederea organizării „POMUL DE CRĂCIUN 2011”  pentru copii din învăţământul preuniversitar  din comuna Rîciu

HOTĂRÂREA    Nr. 68 din 29 decembrie 2011

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 69 din 29 decembrie 2011

Privind stabilirea de impozite si taxe locale pe anul 2012

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 70 din 29 decembrie 2011

Privind modificarea şi completarea Anexei 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public” prin înscrierea în domeniul public al comunei Rîciu a reţelei de alimentare cu apa în lungime de 8447 m din satele S-tin, Leniş şi Căciulata, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc aferent reţelei, şi a 1250 m din reţeaua de apă a satul Ulies.

H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 71 din 29 decembrie 2011

Privind lista bunurilor proprietatea publică (reţeaua de alimentare cu apă din satele Sînmartin, Leniş şi Căciulata în lungime de 8447 m, a rezervorului de apă cu o capacitate de 200 mc, şi a reţelei de apă în lungime de 1250 m din satul Ulieş), concesionate către S.C. COMPANIA AQUASERV S.A în baza  Contractului de Delegare a Gestiunii  Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.72 din 29 decembrie 2011

Privind organizarea în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, a  punctului de lucru „Situaţii de Urgenţă-SMURD” la nivelul comunei Rîciu, pentru deservirea zonei de câmpie

H O T Ă R Â R  E  A    Nr.73 din 29 decembrie 2011

Privind aprobarea Programului de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de curăţare a zăpezii şi combaterea poleiului pe străzile şi drumurile comunale în sezonul rece 2011-2012,  precum şi numirea colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire.