Schimbarea numelui

Cetãţenii romani pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativã a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, sau prin împuternicire avocaţială; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. – Sector 1.

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivatã prin unul dintre cazurile menţionate  şi sa fie însoţitã de urmãtoarele acte:

  1. a) copii de pe certificatele de stare civilã ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
    b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea cãruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
  2. c) consimţãmântul, dat în forma autenticã, al celuilalt soţ, în cazul schimbãrii numelui de familie comun purtat în timpul cãsãtoriei;
  3. d) declaraţia, în formă autentică, al celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui de familie al minorului;
  4. e) autorizarea instanţei de tutelă în lipsa consimţământului prevăzut la lit. d);
    f)  cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
  5. g) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureș emite dispoziţia de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.